UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Architektura

Wprowadzenie nowej usługi -program funkcjonalno-użytkowy szpitala

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Szanowni Państwo, Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie projektowania obiektów szpitalnych (doświadczenie), a także cztery już zrealizowane, programy funkcjonalno użytkowe  zmotywowały nas do oficjalnego wprowadzenia nowej usługi dla jednostek służby zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: http://ari.com.pl/budownictwo-sluzby-zdrowia/ . Racjonalny program funkcjonalno-użytkowy decyduje o jakości i efektywności inwestycji szpitalnej. W trakcie jego przygotowania uwzględniamy wszystkie aspekty związane z prawem budowlanym i technologią szpitalną. Jeżeli zależy Państwu również na aspektach biznesowo-finansowych przygotowania inwestycji to zachęcamy do skorzystania z oferty opracowania: Audytu budowlano-strategicznego. Niniejsze zlecenie wykonaliśmy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawozdanie z opracowania audytu znajduje się na następującej stronie internetowej (wiecej>>). W trakcie naszej pracy ściśle współpracujemy ze Zleceniodawcą. Dążymy do zadowolenia wszystkich beneficjentów inwestycji. Równocześnie naszym celem jest równowaga między funkcjonalnością i ekonomiką rozwiązań. Zapraszamy do współpracy, Zespół Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o.

PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Zakończyliśmy pracę nad: PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. Jest to kolejny program funkcjonalno-użytkowy przygotowany dla szpitala. Jako biuro projektów jesteśmy dumni z zaufania jakimi obdarzyły nas jednostki służby zdrowia. Nasza wiedza i doświadczenie nieustannie wzrasta dzięki czemu oferujemy lepsze usługi.

Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny w Kwidzyniu

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Bez kategorii

Wizualizacja Kwidzyń F1
Wizualizacja Kwidzyń F4

Projektowany budynek prowadzi dialog pomiędzy architekturą dawną i obecną. Zastosowano współczesny, oszczędny detal oraz materiały. Gładkie płaszczyzny przeszkleń, dachy pokryte balchą oraz białe, tynkowane elewacje stanowią kontrast dla ceglanych ścian Zamku i równocześnie podkreślają jego urodę. Forma budynku odwołuje się do zabudowy historycznej poprzez proporcje bryły, wysokości poszczególnych segmentów oraz ukształtowanie dachów, zgodne z przekazem ikonograficznym i zapisem planu miejscowego. Zachowano układ szeregowy w pierzei południowo-wschodniej i północno-zachodniej, respektujący historyczny podział na parcele, podkreślony także w rysunku posadzki wewnętrznego dziedzińca.

Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów służby zdrowia

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

1. STRONA TYTUŁOWA 2. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  3. CZĘŚĆ OGÓLNA  3.1. Nazwa zamówienia 3.2. Adres obiektu budowlanego 3.3. Kody i nazwy CPV 3.4. Nazwa i adres Zamawiającego 3.5. Stan prawny terenu i obiektu 3.6. Ochrona konserwatorska 3.7. Autor programu funkcjonalno-użytkowego 3.8. Podstawa prawna wykonania programu funkcjonalno-użytkowego 3.9. Podstawy merytoryczne Zamawiającego do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 3.10. Przedmiot opracowania 3.11. Zakres opracowania 3.12. Cel opracowania 4. CZĘŚĆ OPISOWA 4.1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA 4.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4.1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 4.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia . 4.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych wg PN-ISO 9836;1997 4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.3.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 4.3.2. Wymagania w zakresie architektury 4.3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji 4.3.4. Wymagania w zakresie instalacji, źródeł ciepła 4.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia 4.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 4.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY 5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego 5.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 5.2.1. kopie mapy zasadniczej 5.2.2. wyniki badań gruntowo-wodnych 5.2.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 5.2.4. inwentaryzacja zieleni 5.2.5. dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 5.2.6. pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 5.2.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych 5.2.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych., energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 6. CZĘŚĆ GRAFICZNA 7. ZAŁĄCZNIKI     Zakres opracowania może ulec zwiększeniu w efekcie analiz i negocjacji z administracją szpitala.

Architektura – Listopad 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia Użyteczność publiczna

Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-1
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-2
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-4
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-5

Nasz projekt konkursowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Styczeń 2006

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-1
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-2
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-3
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-4
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-5
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-6
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-7

Nasz projekt biurowy przygotowany dla firmy Solar został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Luty 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009- 1
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-2
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-3
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-4

Nasz projekt konkursowy Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Marzec 2008

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Użyteczność publiczna

Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008- 1
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008-3
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008- 2
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008 5

Nasz projekt konkursowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Realizacja naszych budynków mieszkaniowych na ukończeniu!

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 7

Studium wykonalności

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Business

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy- podsumowanie 2. Definicja projektu zamierzonej inwestycji 3. Charakterystyka projektu: 3.1. Podsumowanie informacji - Tytuł - Lokalizacja projektu 3.2. Polityka rządowa/regionalna 3.3. Położenie geograficzne 3.4. Potencjał społeczno-geograficzny - uwarunkowania demograficzne - uwarunkowania kulturowo-turystyczne - uwarunkowania technologiczne - uwarunkowania ekonomiczne 3.5. Zidentyfikowane problemy 3.6. Logika inwestycji - Cele projektu - Komplementarność z innymi oddziaływaniami/programami - Rezultaty - Produkty 3.7. Analiza instytucjonalna - Wykonalność instytucjonalna projektu - Trwałość projektu - Analiza prawna wykonalności inwestycji 4. Analiza techniczna lub technologiczna 4.1. Ocena technologiczna projektu 4.2. Opis stanu aktualnego 4.3. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu 5.1. Podsumowane parametry systemu 5.2. Pozostałe inwestycje w systemie 5.3. Opis systemu zaopatrzenia 6. Analiza finansowa 6.1. Nakłady inwestycyjne na realizacje projektu 6.2. Źródła finansowania projektu 6.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji - Polityka cenowa - Aktualny i przyszły popyt na usługi - Plan przychodów 6.4. Program zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora 6.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 6.6. Rachunek przepływów inwestora po realizacji i zmiana przypływów pieniężnych wywołana realizacją przedsięwzięcia 6.7. Znaczący zysk netto 7. Analiza ekonomiczna 7.1. Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej 7.2. Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji 7.3. Analiza wskaźnikowa 8. Analiza oddziaływania na środowisko 8.1. Ochrona wód podziemnych 8.2. Gospodarka wodno-ściekowa 8.3. Ochrona przed hałasem 8.4. Ochrona powietrza 8.5. Ochrona biosfery 8.6. Gospodarka odpadami 8.7. Bezpośredni efekt ekonomiczny 9. Podsumowanie i wnioski 10. Spis załączników - Zestawienie nakładów inwestycyjnych - Harmonogram realizacji inwestycji - Harmonogram finansowy realizacji inwestycji - Źródło finansowania inwestycji z podziałem na lata - Prognoza zadłużenia oraz obciążeń budżetu - Pozycja finansowa inwestora wg budżetu - Wielkość rocznego popytu na usługi - Przychody z tytułu świadczonych usług - Koszty działalności inwestora - Plan amortyzacji - Rachunek zysków i strat - Kapitał obrotowy netto - Rachunek przepływów pieniężnych - Przepływy pieniężne - Wskaźniki finansowej efektywności inwestycji - Dane do obliczenia wskaźnika samofinansowania inwestycji - Plan inwestycji- okres/nakłady