UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Architektura

Biznes plan inwestycji budowlanej

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Biznes plan inwestycji budowlanej jest bardzo ważnym dokumentem weryfikującym wszystkie założenia organizacyjno-marketingowo-finansowe planowanej inwestycji. Biznes plan jest bardzo często zaniedbywany przez Inwestorów ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i kapitału. Zawsze zachęcamy Inwestora do przygotowania tego dokumentu, podobnie jak programu funkcjonalno-użytkowego, aby przemyśleć najważniejsze kwestie przygotowywanej inwestycji.

Aktualna wiedza na temat rynku, potrzeb i oczekiwań klientów, konkurencyjności inwestycji deweloperskich i innych aspektów rynkowych przekłada się na konkurencyjność przygotowywanej inwestycji. Konkurencyjność inwestycji natomiast można interpretować przez pryzmat jej dochodowości i zyskowności na której inwestorowi ostatecznie zależy. Brak szczegółowego przygotowania inwestycji w obszarze strategicznym przekłada się na spadek efektywności finansowej.

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7

Etap 1: Ogólne informacje o Inwestorze.

 • Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności.
 • Struktura organizacyjna
 • Zakres działania
 • Informacja o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o zrealizowanych inwestycjach
 • Informacja o dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi
 • Opis posiadanego majątku trwałego i ruchomego
 • Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Opis kadry kierowniczej

Etap 2: Prezentacja inwestycji budowlanej.

 • Etap formalno-prawny.
 • Opis projektu.
 • Jednostki uczesticzące w realizacji projektu.
 • Techniczno organizacyjne warunki realizacji.

Etap 3: Analiza strategiczna rynku i konkurencji.

 • Analiza makroekonomiczna otoczenia inwestycji:
  • Koniunktura gospodarcza
  • Bariera administracyjna
  • Grupy docelowe klientów: segmentacja według wieku, wykształcenia, stylu życia, wynagrodzenie itd.
  • Podatki
 • Analiza mikroekonomiczna:
  • Prognoza popytu
  • Ocena działań konkurencji na rynku
  • Porównanie ofert konkurencyjnych

Etap 4: Strategia marketingowa.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów wyznaczonych jako grupy docelowe klientów na etapie segmentacji rynku.
 • Wyznaczenie strategii cenowej w stosunku do powierzchni inwestycji.
 • Opracowanie systemu kanałów dystrybucji oferty.
 • Przygotowanie strategii promocji oferty (harmonogram i budżet).
 • Opracowanie harmonogramu sprzedaży.

Etap 5: Analiza finansowa.

 •  Prognozy analizy finansowej
 • Prognozy sprzedaży
 • Prognoza nakładów inwestycyjnych
 • Prognoza struktury finansowania projektu z podziałem na poziomy finansowania
 • Prognoza kosztów finansowych
 • Prognoza przepływów środków pieniężnych w okresie kredytowania
 • Prognoza przepływów gotówkowych
 • Prognozy w przepływach kwartalnych na cały okres kredytowania przedsięwzięcia, bilans, rachunek zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa, wykorzystująca wskaźniki stosowane przy ocenie zdolności kredytowej.
 • Ocena efektywności projektu:
  • Zdyskontowane strumienie pieniężne (IRR i NPV)
  • Wskaźnik rentowności
  • Analiza wrażliwości projektu oraz jego podatności na wzrost kosztów rzeczowych i finansowych

Etap 6: Analiza SWOT modelu biznesowego inwestycji.

 • Mocne strony projektu
 • Słabe strony projektu
 • Szanse realizacji projektu
 • Zagrożenia dla projektu

Analiza SWOT jest przygotowania na podstawie dziewięciu czynników tworzących model biznesowy inwestycji. Są to takie elementy jak: partnerzy biznesowi, kluczowe zasoby, procesy administracyjne, wartość oferty, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła i wartości przychodów i źródła i wartości kosztów.

Radiestezyjna lokalizacja domu gwarancją zdrowia jego mieszkańców

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Radiestezja

Zanim zbudujesz dom poproś (wezwij) radiestetę, aby przeprowadził radiestezyjne badanie terenu pod budowę. Niewłaściwa lokalizacja budowy może być tragedią dla całej rodziny. Badania naukowe i praktyka radiestezyjna jednoznacznie potwierdzają, że spanie na tzw. strefach geopatycznych jest szkodliwe dla zdrowia.

Strefy geopatyczne obejmują: promieniowanie wód podziemnych tzw. żył wodnych i zbiorników wody podziemnej, przewarstwienia geologiczne – niejednorodność gruntu, pustki geologiczne, złoża minerałów, siatkę szwajcarską, drogi astralne ... Przed budową domu koniecznie należy wskazać miejsca szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, a szczególnie tzw. żył wodnych – cieków wodnych, których promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych, szczególnie w rejonie krzyżowania się żył na różnych poziomach. W oparciu o mapę radiestezyjną projektant może tak zlokalizować obiekt, aby szkodliwe miejsca nie występowały w miejscach snu, wypoczynku i pracy lub w drugiej kolejności może zalecić zastosowanie materiałów neutralizujących lub ograniczających w/w szkodliwe promieniowanie. W budynkach źle zlokalizowanych w zakresie stref geopatycznych jednym rozwiązaniem jest instalacja tzw. odpromienników radiestezyjnych. Do typowych objawów występujących u ludzi śpiących na tzw. żyłach wodnych należą: złe samopoczucie, przyspieszony rytm serca, trudności w zasypianiu, bezsenność, po przebudzeniu zmęczenie poranne, bóle głowy, a także nasilające się dolegliwości reumatyczne, trawienne, dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa w zależności od indywidualnej wrażliwości.

Jakie zjawiska fizyczne występują nad ciekiem wodnym (żyłą wodną)?

Nad ciekami wodnymi gromadzą się trzy rodzaje energii: fale elektromagnetyczne, akustyczne oraz fale Alfvena. Prof. Z. Królicki w książce „Radiestezja stosowana” wyjaśnia, że natężenie i częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości natężenia pola geomagnetycznego czyli dynamiki wód podziemnych, związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu, ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek; zależą od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Badania wykazały, że energia akustyczna w zakresie infradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią przede wszystkim wiąże się destrukcyjny charakter oddziaływania na strefy leżące nad ciekami podziemnymi. Wyjątkowo solne szkodliwe oddziaływania odnotowano w tych miejscach, pod którymi występują cieki wodne na kilku poziomach, zwłaszcza w przypadku ich krzyżowania się. Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących) na skrzyżowaniach żył wodnych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nad kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ na zdrowie omówiono w wielu publikacjach. Niezależnie czy chodzi o raka, czy o inne zaburzenia patologiczne, jeśli przyczyną choroby jest dom, wystarczy wyleczyć dom, aby tym samym wyleczyć jego mieszkańca.   Autor: Marek Gułajski

O Feng Shui inaczej. Autro: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

U podstaw wszelkich nauk i sztuk powstałych na terenie szeroko rozumianych Chin leży zaledwie kilka podstawowych koncepcji teoretycznych, jak np. te o istnieniu tao, yin-yang, pięciu żywiołów, ośmiu ba-gua czy energii qi (chi). Koncepcje te nie tylko są wspólne czasami bardzo odmiennym dziedzinom, lecz także znacząco oddziaływały i nadal oddziałują na inne obszary kulturowe tworząc mega obszar pozostający pod wpływem kraju zwanego kiedyś Krajem Środka. Pisząc zatem o dowolnej dziedzinie dotyczącej Chin, poruszamy temat znacznie wykraczający poza obszary wyznaczone na politycznej mapie świata. Początki feng shui sięgają dalekiej starożytności, co niestety nie ułatwia badań nad interesującą ją problematyką, gdyż ilość i jakość interpretacji narosłych na przestrzeni około pięciu tysięcy lat jest nie do opanowania, a przede wszystkim trudno jest oddzielić prostą prawdę od swobodnych wariacji na ten czy inny temat. Jeżeli zaś do tego dodamy, że nauka ta, niemalże od samego początku była skrywana, i to w najróżniejszy sposób, między innymi za nieprawdziwymi koncepcjami stworzonymi po to, żeby oszukać, wówczas trud poruszania się po obszarze wyznaczonym przez chińskie feng shui może wielu zniechęcić. Już w odniesieniu do samej nazwy feng shui istnieją pewne nieporozumienia. Zwykle mówi się o wietrze i wodzie, tymczasem stare teksty skłaniają się ku interpretacji, że feng oznacza kierunek, a shui woda. Zatem chińska nauka o ziemi nosi nazwę kierunek (ewentualnie kierunki) wody, czyli jej przepływów lub jej obecności względem domostw i nie tylko domostw. Właśnie nazwa tej oryginalnie chińskiej nauki każe umieścić ją w grupie najróżniejszych nauk i sztuk podobnych lub pokrewnych radiestezji. Drugą ważną cechą feng shui, o której rzadko się wspomina, jest fakt, że system ten powstał przede wszystkim po to, by zgodnie z zasadami pochować zmarłych przodków, a dopiero później znalazł zastosowanie przy zakładaniu miast i organizowaniu domostw. Wersja cmentarna feng shui nosi nazwę domeny yin, a wersja „dla żywych” domeny yang. Zatem u podstaw klasycznego rozumienia feng shui leży wiara w to, że ludzieżyjący w danym momencie historycznym stanowią pewną kontynuację „rodzinnej” energii, której jakość zależy nie tylko od chwili obecnej, lecz także od przeszłości, zarówno bliższej, jak i dalszej. Stąd właśnie wziął się w Chinach kult przodków, oczywiście przodków rodzaju męskiego, oraz wiara we wpływ teraźniejszości na kolejne, czasami nawet odległe generacje. Feng shui nigdy nie było i nadal nie jest nauką spekulacyjną, lecz jak wszystkie nauki przyrodnicze, opiera się na obserwacji przyrody, czy też bliższego i dalszego otoczenia człowieka. Odszukać w niej można typowe podejście taoistyczne, w którym jedynym sposobem weryfikacji twierdzeń jest odszukanie ich manifestacji w naturze, czyli codziennym życiu, bo i ono należy do natury. Zatem już teraz należy mocno podkreślić, że autentyczne chińskie feng shui nie zależy od intuicji, zdolności magicznych, czy jakichkolwiek innych paranormalnych, nie dających się zweryfikować innym ekspertom w tej dziedzinie. Feng shui, jak każda szanująca się nauka, ma swoje założenia wyjściowe, charakterystyczne dla niej narzędzia badawcze, kadrę naukową, a nawet światowe organizacje. Do podstawowych narzędzi feng shui należy kompas luo pan, który nazwać można starożytnym komputerem dostarczającym najróżniejszych informacji związanych z badanym miejscem, bez względu na to, czy miejsce to będzie przewidziane dla budowy grobowca, miasta, pawilony czy budynku jedno lub wielorodzinnego. Feng shui starsze jest niż znany nam i szeroko wykorzystywany kompas, lecz od momentu wejścia luopan do arsenału jej zdobyczy nie może być mowy o rzetelnej, całościowej, a przede wszystkim prawdziwej analizie przestrzeni bez jego wykorzystania. Zbieranie danych feng shui, jak zbieranie danych w każdej dziedzinie, z diagnostyką medyczną włącznie, jest prawdziwym wyzwaniem. Przede wszystkim dlatego, że im dane są bardziej dokładne, tym efektywniejsza jest konsultacja. Dane zaś muszą dotyczyć trzech podstawowych sfer feng shui, czyli NIEBA, ZIEMI i CZŁOWIEKA. Dane niebiańskie dotyczą wpływu Nieba na teren czy budynek, który badamy. Dane Ziemi to przede wszystkim kierunki geograficzne i klimatyczne, a dane Człowieka to jego data urodzenia, uznana za jedyną niezmienną wartość każdego z nas. Tylko wzięcie pod uwagę wszystkich trzech rodzajów danych pozwala na dokonanie kompletnej analizy badanego terenu czy obiektu Autor: Jacek Kryg  

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne ul. Wagrowska Poznań

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Projekt zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej

Inwestor (Investor):

POL INWEST sp. z o.o.

Lokalizacja (Location):

Poznań, ul. Wagrowska

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 12756,8 m2

Kubatura (building parameters): 104160 m3

Projekt (project): 2008r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski

mgr inż. arch. Monika Wróblewska

mgr inż. arch. Katarzyna Janiak

Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 22
Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 33

Audyt budowlano-strategiczny SPZOZ Grodzisk Wielkopolski (+koncepcja rozbudowy)

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Celem audytu budowlano-strategicznego jest dokładna analiza budynku szpitalnego i wymaganych modernizacji, przebudów, rozbudów, aby budynek spełniaj wymogi stawiane przez obiektami służby zdrowia przez Ustawodawcę. Drugim obszarem audytu jest analiza strategiczna, która w centrum swojej uwagi stawia sposobu funkcjonowania szpitala, zarządzania nim oraz perspektywy rozwoju.

Połączenie tych dwóch obszarów analizy daje kadrze zarządzającej i jej zwierzchnią kompleksową wiedzę na temat silnych i słabych stron jego działalności. Wymaganych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do spełnienia wymogów ustawy i zmian organizacyjnych, które przełożą się na zwiększenie efektywności pracy, poprawę wizerunku szpitala.

Audyt architektoniczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski 

1. Analiza architektoniczno-technologiczny:

 • Inwentaryzację całego budynku
 • Analiza niezgodności z obowiązującymi przepisami
 • Ocena możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów
 • Wstępna koncepcja architektoniczna
 • Wycena prac projektowych i budowlanych

2. Analiza finansowo-organizacyjna zawiera:

 • Analiza makroekonomiczna (polityczna, społeczna, ekonomiczna i technologiczna)
 • Analiza mikroekonomiczna
 • Analiza konkurencyjności szpitala
 • Analiza finansowa
 • Analiza wpływu rozbudowy na długookresową sytuację finansową szpitala i potencjału rozwoju
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski f1
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski B_33

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Puszczykowie – WIELSPIN

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego prezentuje wiele dylematów w kwestiach budowlanych jak i strategicznych. Koncepcja architektoniczna musi być oparta o założenia funkcjonalno-użytkowe nowego budynku, a one powinny w znaczącym stopniu wynikać z dwóch źródeł: funkcjonalności istniejącego budynku i oczekiwanego ich rozwoju.

Budynek podstawowy powinien korelować z nową inwestycją tworząc równowagę architektoniczną i biznesową.

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Puszczykowie

Inwestor (Investor):

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji- WIELSPIN

Lokalizacja (Location):

Puszczykowo

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 2'431,8 m2

Kubatura (building parameters): 9'984,87 m2

Projekt (project): 2011r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak

mgr inż. arch. Maciej Armanowski

Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin 2
Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin

Wykres urodzeniowy budynku. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

 Chcąc dokonać zmian feng shui, nie tylko w biurze, lecz także w każdej innej przestrzeni, trzeba odwołać się do określonych danych, które niejako umotywują nasze zmiany. Zmian nie można dokonywać w ciemno, tylko z powodu, że czuje się, że tak powinno być. Każda zmiana musi zostać uwiarygodniona założeniami tej czy innej techniki, czemu właśnie służy zebranie potrzebnych danych. Za najważniejsze w feng shui uznaje się dokonanie pomiaru skierowania i osadzenia budynku, w którym przyjdzie nam pracować. Nie ma znaczenia czy jest to budynek zajmowany tylko przez nas, czy też użytkowany przez kilka firm. Ustalenie, zwykle dokonywane przy pomocy kompasu geomantycznego Luo pan, skierowania i osadzenia budynku pozwala na opracowanie jego wykresu urodzeniowego, którego analiza pozwala na wprowadzenie właśnie tych, a nie innych zmian. Zatem u podstaw działań feng shui leży wykres urodzeniowy. Wykres urodzeniowy można stworzyć dla każdego człowieka, jak również dla każdego budynku. W przypadku człowieka za dane wyjściowe bierzemy rok, miesiąc i dzień i godzinę urodzenia, co się zaś tyczy budynku to danymi tymi są kierunki geograficzne skierowania i osadzenia jak również okres, w którym został on oddany do użytku. Już teraz widać, że można wpływać na wykres urodzeniowy każdej przestrzeni bądź to dobierając najlepsze dla niej skierowanie i osadzenie, bądź też oddając ją do użytku w najbardziej sprzyjającym okresie. Także dobór remediów feng shui do poszczególnych rejonów biura można oprzeć na jego wykresie urodzeniowym. Im jest on dokładniej zrobiony tym wprowadzone zmiany efektywniejsze i dłużej trwające. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stworzenie wykresu urodzeniowego domu jest bardzo skomplikowane, tymczasem nie jest ono trudniejsze od wypełnienia prostego zadania matematycznego. Nie przypadkowo odwołuję się tutaj do matematyki, której domeną są liczby, gdyż ten dział feng shui, który zajmuje się przygotowanie wykresów urodzeniowych nazywa się numerologią. Warto więc tutaj zdefiniować czym jest numerologia. Jest to nauka o wpływie liczb na człowieka. Liczby te mogą pochodzić z najróżniejszych obszarów: z numerów telefonu, z daty urodzenia, z nazwiska czy adresu, W feng shui jednak liczby pochodzą z bardziej tajemniczego obszaru, a mianowicie z gwiazd, które goszczą w użytkowanej przez człowieka przestrzeni. A gwiazd mamy dziewięć, ponumerowanych od jeden do dziewięciu. Za korzystne uznaje się gwiazdy oznaczone numerami 1, 4, 6 i 8, za niekorzystne zaś gwiazdy 2, 5 i 7. Gwiazdy nr 3 i 9 czasami są dobre, a czasami złe, zależne jest to od co najmniej kilku okoliczności. Jednakże to nie pojedyncze gwiazdy decydują o korzystnym lub niekorzystnym wpływie danego pomieszczenia, lecz układ gwiazd, co znacznie komplikuje to zagadnienie. U podstaw tworzenia wykresu urodzeniowego biura leży przekonanie, że każdą przestrzeń można podzielić (w zgodzie z tzw. kwadratem magicznym) na dziewięć różnych sektorów. Sektorami tymi rządzą określone prawa, w każdym z sektorów goszczą gwiazdy czy to okresu dwudziestoletniego, rocznego czy tez miesięcznego. Jeżeli zatem nasze biuro znajduje się właśnie w tym, a nie innym rejonie, oznacza to, że pozostajemy pod wpływem tych gwiazd, które w tym rejonie goszczą. Oczywiście najlepiej byłoby, aby w naszym biurze panowały jedynie gwiazdy dobre. Ponieważ nie zdarza się to często warto jest posiąść wiedzę po tym, co trzeba zrobić by zneutralizować działanie gwiazd niekorzystnych. A może by udać się na urlop właśnie wtedy, gdy w naszym biurze zapanowały dwójka z piątką lub dwie dwójki? Możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo wiele. Nie sposób i bezcelowe jest tutaj dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób opracować wykres urodzeniowy biura. Niech tym zajmą się fachowcy. Dla nas ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę, która zawarta jest w każdym poprawnie sporządzonym wykresie. Przede wszystkim nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w biurze czy domu bez sięgnięcia do jego wykresu urodzeniowego. To właśnie on pozwoli nam bezpiecznie, bez ryzyka zastosować takie a nie inne remedium. Z wykresu urodzeniowego można także wyrokować o tym, jak długo danemu miejscu będzie sprzyjał los, czy też jak długo będzie prześladował go pech. Dzięki takiej analizie można kształtować strategię firmy. Autor: Jacek Kryg

Najbliższe otoczenie- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Deweloperstwo Feng Shui

Historycznie rzecz ujmując feng shui zawsze polegało nie tyle na kreowaniu korzystnego miejsca na zamieszkiwanie czy na pracę, ile na wynajdywaniu najbardziej sprzyjającego otoczenia, na jakie można sobie było pozwolić w danym rejonie. Dokonywano tego według określonego wzoru zwanego Cztery Zwierzęta Kompasu. Owe cztery zwierzęta to Feniks, Smok, Żółw i Tygrys, które w terminologii feng shui zyskały miano Czerwonego Feniksa, Zielonego Smoka, Czarnego Żółwia i Białego Tygrysa. Upraszczając nieco można powiedzieć, że zwykle Czerwonym Feniksem jest front każdego budynku, Czarnym Żółwiem jego tył, Zielonym Smokiem jego prawa strona (patrząc na dom) a Białym Tygrysem jego strona lewa. Reguła Czterech Zwierząt głosi, iż Żółw powinien być wzgórzem wyraźnie górującym nad otoczeniem, Feniks powinien być terenem łagodnie opadającym, „na tyle obszernym by zmieściło się na nim dziesięć tysięcy koni, a w dole winna płynąć rzeka sterowna dla dużych łodzi”, Smok jak i Tygrys powinny się wznosić z tym, że Smok powinien przewyższać Tygrysa. Jak z tego wynika, za najlepsze miejsce dla postawienia dowolnego budynku uznaje się formację „fotela” z solidnym oparciem z tyłu i ramionami z boku co we współczesnych kategoriach odpowiada miejscu np. z wyższym budynkiem z tyłu, wolną przestrzenią z przodu i dwoma mniejszymi budynkami po obu stronach wybranego przez nas miejsca. Przy czym budynek z prawej strony powinien być wyższy od tego z lewej. Oczywiście mówimy tutaj o miejscu idealnym, o jakie trudno we współczesnych miastach a przecież budynki mieszkalne czy biurowe nie powstają z dala od miast. Niemniej jednak zachowanie choćby tylko kilku z pożądanych przez feng shui cech terenu wyraźnie poprawia jego korzystne oddziaływanie. Cechy te można także kształtować samemu, bo przecież nie jest trudno postawić np. budynek usługowy wobec budynku głównego w odpowiednim miejscu, czyli po jego stronie Zielonego Smoka. Warto by inwestorzy pamiętali także i o tym, kiedy poszukują najodpowiedniejszego miejsca na postawienie biurowca, w którym będzie się pracowało z przyjemnością i wydajnie. Znalezienie, według zasad Czterech Zwierząt Kompasu, odpowiedniego miejsca na postawienie budynku nie wyczerpuje zagadnienia najbliższego otoczenia biura. Według starożytnego feng shui na jakość feng shui otoczenia składa się niemalże wszystko, co występuje na danym terenie. Zawsze jest lepiej postawić pawilon w terenie urozmaiconym i pełnym zieleni, niż płaskim i niemalże stepowym. Jakość wegetacji na danym terenie świadczy bowiem o jego energii życia zwanej chi, a pofałdowana powierzchnia o drzemiących w ziemi korzystnych energiach. Trafne rozpoznanie jakości badanego terenu stanowi wielką umiejętność konsultanta feng shui i warta jest sowitej zapłaty. Trzeba bowiem tutaj wiedzieć, że według zasad feng shui ekonomia nie zawsze jest najlepszym doradcą, przynajmniej jeśli chodzi o dobór miejsca najkorzystniejszego na jakikolwiek rodzaj działalności. Bardzo często warto zapłacić więcej i znaleźć się w miejscu przyjaznym człowiekowi, aniżeli kupić ziemię okazyjnie i później cierpieć z powodu jej niekorzystnych wpływów lub sporym nakładem sił i środków owe negatywne wpływy neutralizować, jeżeli okaże się to możliwe. Feng shui jest terminem chińskim i oznacza odpowiednio wiatr i woda. Z tego zaś wynika, że bardzo wysoko w nauce tej ceni się wodę, jaka występuje w sąsiedztwie miejsca pracy. Jak twierdzą starożytni Chińczycy, dobre osadzenie domu, które uwzględnia sytuację wodną danego domu, może znacząco wpływać na osiągnięcia finansowe prowadzonego w tym miejscu biznesu. Z kolei doznania estetyczne nie są wartością wysoko cenioną przez feng shui, lecz także i z nimi trzeba się liczyć, gdy stawia się pawilon biurowy. Ponieważ w zieleni skrywa się wielka ilość energii chi, wprawdzie w jej wersji yin, lecz niezmiernie potrzebnej dla szczęśliwego życia, mistrzowie feng shui zalecają, żeby otoczenie kształtowane było właśnie dzięki niej. Nie chodzi tutaj o sprowadzenie jakiś tropikalnych roślin uznanych za sprzyjające np. w robieniu dużych pieniędzy, lecz roślin w ogóle, najlepiej typowych dla danego terenu, a uznanych za piękne i harmonijne. Teren bez roślin, stepowy, przesuszony nie nadaje się dla człowieka nie tylko ze względów estetycznych, lecz przede wszystkim ze względu na niekorzystne energie, jakie tam panują.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Narzędzia feng shui- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Feng Shui

Feng shui jest prawdopodobnie najstarszą nauką, która kompleksowo zajmuje się wpływem na człowieka, jego dalszego i bliższego otoczenia. Jak każda nauka ma szeroko wykwalifikowaną kadrę, własną metodologię, oczywiście przedmiot swoich badań, a także specyficzne dla siebie narzędzia, bez których trudno jest mówić o właściwej ocenie feng shui otoczenia. Ażeby móc dalej wejść w świat feng shui jest wręcz konieczne, choćby pobieżne, zaznajomienie się z najważniejszymi narzędziami stosowanymi przez tę naukę. Ogólna ocena terenu, na którym znajduje się biuro, mieszkanie lub pawilon, jak również wyszukanie okolicznych zatrutych strzał może obyć się bez użycia tych narzędzi, jednakże próby urządzenia wnętrza każdej przestrzeni muszą być podejmowane z ich wykorzystaniem. Najważniejszym narzędziem konsultanta feng shui, zwanego po chińsku feng shui sien sheng, jest kompas geomantyczny Luo pan, który jest bardzo skomplikowanym urządzeniem. Zwykle składa się z 11 – 36 okręgów okalających prosty kompas magnetyczny. Na okręgach znajduje się wiele informacji dotyczących np. badanego biura, których analiza pozwala na wprowadzenie właściwych zmian. Oczywiście wszystkie oznaczenia Luo pan są w języku chińskim, już choćby z tego względu jest to narzędzie tajemnicze, dostępne nielicznym. Znawca feng shui potrafi jednak skorzystać ze zwykłego, żeglarskiego kompasu tylko, że wszystkie wiadomości zawarte na poszczególnych okręgach klasycznego kompasu musi mieć w głowie lub na podręcznych notatkach. W każdym razie konsultacja bez dokonania pomiarów kompasowych według Chińczyków nie jest w ogóle konsultacją feng shui, gdyż kierunki geograficzne i to, co się im przypisuje w zasadniczy sposób wpływają na jakość życia człowieka zarówno w jego domu jak i miejscu pracy. Drugim narzędziem jakim posługuje się specjalista feng shui jest linijka geomantyczna. W przeciwieństwie do kompasu jest to bardzo proste narzędzie przypominające zwykłą linijkę szkolną. Zasadnicza różnica pomiędzy wspomnianymi linijkami leży w przedstawionej na nich skali. Jak wiemy linijka szkolna uwzględnia skalę dziesiętną, podczas gdy linijka geomantyczna ma swoją własną skalę. Składa się z ośmiu lub dziesięciu (odpowiednio linijka do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych) odcinków którym przypisano określone znaczenie. Jak można się domyślić wyróżnia się znaczenia korzystne jak dobrobyt, rozum, inwestycje, szczęśliwe zdarzenia jak również i niekorzystne jak wypadki, straty, rozstania czy choroby. Użycie takiej linijki polega np. na ocenie czy wymiary interesującego nas biurka czy fotela mieszczą się w przedziałkach korzystnych czy nie. Niekorzystne wymiary czy to mebli czy jakichkolwiek konstrukcji architektonicznych może czasami decydować o powodzeniu czy niepowodzeniu analizowanego przedsięwzięcia. Warto tutaj warto wspomnieć, że dla miary tzw. zewnętrznej podstawową jednostką metryczną jest odcinek o długości około 5,4 cm., a dla miary tzw. wewnętrznej około 3,85 cm. Często dyrektorom zaleca się by siedzieli za „dyrektorskimi” biurkami, czyli by wymiary tego podstawowego mebla biurowego były korzystne. Następne narzędzia stosowane w feng shui nie są narzędziami w potocznym rozumieniu tego słowa. Bardziej są to konstrukty teoretyczne, których zastosowanie pozwala na zebranie dodatkowych danych wiążących się z analizowanym biurem czy mieszkaniem. Jednym z nich to tzw. wykres ba gua, ośmiu stref dowolnej przestrzeni. Chińczycy już dawno odkryli, że każdą przestrzeń można podzielić na dziewięć sektorów, na centrum i osiem rejonów zewnętrznych, odpowiadających ośmiu podstawowym kierunkom geograficznym: S, N, E, W, SE, SW, NE, NW, - tak jak jest to przedstawione na kompasie. Każdemu rejonowi przypisano wiele wartości, tak że brak któregoś z rejonów (np. gdy biuro ma niesymetryczny kształt) może oznaczać brak w przedsiębiorstwie któregoś ze znaczących czynników. Innym instrumentem feng shui, który wykorzystać można w biurze jest tzw. zasada oddziaływania Pięciu Żywiołów, która jest konstruktem najbardziej teoretycznym, lecz kto wie czy nie najważniejszym dla działań feng shui. Otóż zakłada się, że we wszechświecie działa pięć żywiołów: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal i Woda. Żywioły te pozostają w określonych wzajemnych relacjach. I tak Drzewo tworzy Ogień, Ogień tworzy Ziemię, Ziemia tworzy Metal a Metal tworzy Wodę, Woda tworzy Drzewo stąd cykl ten nosi nazwę cyklu twórczego. Z drugiej jednak strony Drzewo niszczy Ziemię, Ziemia niszczy Wodę, Woda niszczy Ogień, Ogień niszczy Metal a Metal niszczy Drzewo, stąd cykl ten nazywa się cyklem niszczącym. Stosowanie tego narzędzia polega na tym, że wszelkie obiekty z naszego otoczenia klasyfikuje się według żywiołów, czyli, że przypisuje się je poszczególnym żywiołom, i dba o to, by występowały jedynie w cyklu twórczym nigdy zaś niszczącym.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Zatrute strzały. Autro: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

 Nie jest łatwo znaleźć idealne miejsce na zamieszkanie czy prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W tym zakresie feng shui stawia bardzo wysokie wymagania. W swoim podejściu do wyboru najlepszego miejsca na siedzibę firmy czy biura feng shui nie różni się od innych dziedzin, jakie wypracował człowiek by poprawić, ułatwić czy uprzyjemnić sobie życie. Podejście to można nazwać podejściem obronnym, gdyż polega ono na zadbaniu o to, by na nasze miejsce pracy nie oddziaływały jakiekolwiek czynniki. Tak jak przed wyjściem z domu zimą sprawdzamy, jaka jest temperatura i właśnie do niej dostosowujemy ubiór by się nie przeziębić, tak samo wybierając miejsce na postawienie dowolnego obiektu czy też wybierając najlepszy lokal na biuro sprawdzamy, czy zewnętrzne warunki są mu sprzyjające czy też nie. Zagrożenia jakie mogą płynąć z otoczenia na dom Chińczycy nazywają zatrutymi strzałami, co niesie z sobą określone znaczenie. Wszyscy boimy się zatrutych strzał, uznając je za śmiertelne zagrożenie dla naszego życia. Nie ma kultury, w ramach której ugodzenie zatrutą strzałą nie uznano by za śmiertelne lub przynajmniej fatalne. Po takim ciosie, jeśli się przeżyje, trudno jest dojść do siebie, trudno o normalność. Taka mocna i wyrazista symbolika każe nam i w feng shui odczuć podobne zagrożenie. Nie jest może ono tak ewidentne jak dosłowne trafienie strzałą, której grot nasączony jest trucizną, lecz jest tak samo niebezpieczne dla człowieka, biura, firmy, która działa w danym miejscu czy na danym terenie. Zagrożenie to może mieć bardzo groźne skutki od przejściowego stanu niemocy firmy do jej upadku, czyli śmierci. Czy zatem zatrute strzały rozpoznawane przez feng shui nie przypominają prawdziwych strzał wysyłanych przez wroga? Wielu mistrzów feng shui wprowadzając adeptów tej nauki w arkana swego przedmiotu każą im wyrobić sobie dodatkowy zmysł, nadzwyczajne widzenie wszystkiego, co wiąże się z zatrutymi strzałami. Zatrute strzały wcale nie muszą przypominać strzał wysyłanych prze łuki czy kusze. Zatrutą strzałą może być zarówno twór natury jak i obiekt stworzony rękoma człowieka. Można powiedzieć, że do tej kategorii należy wszystko to, co „grzeje” w naszym, czy naszego biura kierunku. Przypatrzmy się, co się dzieje z człowiekiem, do którego mówiąc celujemy palcem. Najpierw czuje się nieswojo, oblewa się rumieńcem, denerwuje się, wierci w końcu wybucha i wychodzi. Podobne doświadczenie można przeprowadzić także ze zwierzętami, najlepiej z psami, choć proszę uważać na narastającą w nich agresję. A „grzać” na człowieka i jego miejsce pracy może bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim wszelkie obiekty, które w jakikolwiek sposób są wycelowane w interesujący nas budynek. Mogą to być krawędzie dachów wyższych budynków, naroża sąsiednich domów czy dowolne konstrukcje wymierzone w naszym kierunku. To są najbardziej ewidentne strzały. Mniej oczywistymi są np. droga biegnąca bezpośrednio na dany budynek, słup czy wieża znajdujące się tuż obok, antena każdego rodzaju, rusztowania podtrzymujące reklamę lub szyld firmy, a nawet nasze własne, nieprawidłowe oznakowanie firmy. Zatrutą strzałą może też być wąska przestrzeń pomiędzy dwoma wieżowcami lub wysokimi budynkami, zwana przez nas prześwitem, a przez Chińczyków pękniętymi niebiosami. Fizycznych zatrutych strzał może być bardzo wiele, co najmniej tyle ile pomysłów człowieka, dlatego też trudno jest je wymienić, łatwiej jest wyczulić się na nie. W feng shui wyróżnia się także zatrute strzały o innym charakterze, bardziej związanym z symboliką niż ze światem materii. Do tego rodzaju zagrożeń należą wszystkie twory natury, które przypominają coś niedobrego np. góra wyglądająca jak tygrys szykujący się do skoku czy szczur zjadający zapasy człowieka. Do tej kategorii należą także „nieprzyjazne”, przynajmniej energetycznie, instytucje jak zakład pogrzebowy, świątynie wszelkich wyznań, posterunki policji, stacje transformatorowe, cmentarze, kasyna gry, szpitale, koszary czy w ogóle wszystko to, co kojarzy się z przemocą, walką, utratą zdrowia, pieniędzy itd. Jak z tego widać wyszukiwanie zatrutych strzał może mieć indywidualny charakter i zależeć od tego, czego się boimy, co niesie nam nieprzyjemne skojarzenia. A skojarzenia mogą zmieniać się w czasie. Kiedyś, kiedy ekologia nie była koniecznością, duży komin fabryczny nie kojarzył się z zatruciem środowiska tylko z pomnażaniem dobrobytu. Dzisiaj już nikt tak nie pomyśli. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic