UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Audyt

Dlaczego SZTUKA PROJEKTOWANIA I BIZNESU?

by architekturaibusiness 0 comments

Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Słowniczek:

 • Sztuka projektowania i biznesu: to umiejętność integrowania sfery biznesowej z projektową. Celem jest zwiększenie korzyści z realizacji inwestycji budowlanej, tak deweloperskiej jak biurowej.

 • Sztuka: niby drobiazg, ale dobre przygotowanie inwestycji może zaważyć na efektywności rozwoju firmy, tworzy tożsamość, inspiruje, elektryzuje.

 • Biznes: w dzisiejszych czasach każdy drobiazg ma znaczenie, dlatego też przed każdą inwestycją poświęcamy wiele czasu na analizę rynku i działania typowo biznesowe, które podnoszą atrakcyjność inwestycji.

Biuro projektów architektonicznych zajmowało się projektowaniem- STEREOTYP!Te czasu już minęły. W dzisiejszych czasach jedynie umiejętność tworzenia inspirującego projektu architektonicznego w pełni dostosowanego biznesowo do wymagań klientów ostatecznych- ludzi, zapewnia sukces.

Cechy rozpoznawcze biura projektowego jak: WIARYGODNOŚĆ (ilość zrealizowanych projektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), STABILNOŚĆ (kapitał zakładowy, forma prawna) DOŚWIADCZENIE (okres funkcjonowania na rynku i ilość zrealizowanych obiektów) INNOWACYJNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE (otwartość, elastyczność w czasie współpracy), nadal mają duże znaczenie, ale biznes- czyli umiejętność zaspokajania korzyści klienta ostatecznego decyduje o sukcesie biura.

Na początku współpracy zachęcamy naszych klientów, aby opowiedzieli nam o swoich celach. Na ich podstawie przygotowujemy strukturę pracy, aby osiągnąć pełną satysfakcję. Wizja Klienta to klucz, ale w pięknych projektach koncepcyjnych brakuje dokładnego przygotowania biznesowego i dodatków wzbogacających całość. Dbamy o szczegóły dlatego opierając się na analizie rynku poprawiamy i ulepszamy elementy budynku tworząc jego przewagę konkurencyjną.

Każdorazowo po zakończeniu pracy stawiamy się w pozycji naszego klienta i zadajemy sobie pytanie:

 • Czy efekt naszej pracy jest tym co sami chcielibyśmy otrzymać...

 • Satysfakcja i uśmiech na ustach pojawia się sam... Wtedy wiemy że nasza praca ma sens! - Właśnie dlatego łączymy sztukę projektowania i biznesu.

Autor:

mgr Marek Bogumił Krzymiński, MIB 

Studium wykonalności

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Business

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy- podsumowanie 2. Definicja projektu zamierzonej inwestycji 3. Charakterystyka projektu: 3.1. Podsumowanie informacji - Tytuł - Lokalizacja projektu 3.2. Polityka rządowa/regionalna 3.3. Położenie geograficzne 3.4. Potencjał społeczno-geograficzny - uwarunkowania demograficzne - uwarunkowania kulturowo-turystyczne - uwarunkowania technologiczne - uwarunkowania ekonomiczne 3.5. Zidentyfikowane problemy 3.6. Logika inwestycji - Cele projektu - Komplementarność z innymi oddziaływaniami/programami - Rezultaty - Produkty 3.7. Analiza instytucjonalna - Wykonalność instytucjonalna projektu - Trwałość projektu - Analiza prawna wykonalności inwestycji 4. Analiza techniczna lub technologiczna 4.1. Ocena technologiczna projektu 4.2. Opis stanu aktualnego 4.3. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu 5.1. Podsumowane parametry systemu 5.2. Pozostałe inwestycje w systemie 5.3. Opis systemu zaopatrzenia 6. Analiza finansowa 6.1. Nakłady inwestycyjne na realizacje projektu 6.2. Źródła finansowania projektu 6.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji - Polityka cenowa - Aktualny i przyszły popyt na usługi - Plan przychodów 6.4. Program zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora 6.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 6.6. Rachunek przepływów inwestora po realizacji i zmiana przypływów pieniężnych wywołana realizacją przedsięwzięcia 6.7. Znaczący zysk netto 7. Analiza ekonomiczna 7.1. Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej 7.2. Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji 7.3. Analiza wskaźnikowa 8. Analiza oddziaływania na środowisko 8.1. Ochrona wód podziemnych 8.2. Gospodarka wodno-ściekowa 8.3. Ochrona przed hałasem 8.4. Ochrona powietrza 8.5. Ochrona biosfery 8.6. Gospodarka odpadami 8.7. Bezpośredni efekt ekonomiczny 9. Podsumowanie i wnioski 10. Spis załączników - Zestawienie nakładów inwestycyjnych - Harmonogram realizacji inwestycji - Harmonogram finansowy realizacji inwestycji - Źródło finansowania inwestycji z podziałem na lata - Prognoza zadłużenia oraz obciążeń budżetu - Pozycja finansowa inwestora wg budżetu - Wielkość rocznego popytu na usługi - Przychody z tytułu świadczonych usług - Koszty działalności inwestora - Plan amortyzacji - Rachunek zysków i strat - Kapitał obrotowy netto - Rachunek przepływów pieniężnych - Przepływy pieniężne - Wskaźniki finansowej efektywności inwestycji - Dane do obliczenia wskaźnika samofinansowania inwestycji - Plan inwestycji- okres/nakłady

Biznes plan inwestycji budowlanej

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Biznes plan inwestycji budowlanej jest bardzo ważnym dokumentem weryfikującym wszystkie założenia organizacyjno-marketingowo-finansowe planowanej inwestycji. Biznes plan jest bardzo często zaniedbywany przez Inwestorów ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i kapitału. Zawsze zachęcamy Inwestora do przygotowania tego dokumentu, podobnie jak programu funkcjonalno-użytkowego, aby przemyśleć najważniejsze kwestie przygotowywanej inwestycji.

Aktualna wiedza na temat rynku, potrzeb i oczekiwań klientów, konkurencyjności inwestycji deweloperskich i innych aspektów rynkowych przekłada się na konkurencyjność przygotowywanej inwestycji. Konkurencyjność inwestycji natomiast można interpretować przez pryzmat jej dochodowości i zyskowności na której inwestorowi ostatecznie zależy. Brak szczegółowego przygotowania inwestycji w obszarze strategicznym przekłada się na spadek efektywności finansowej.

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7

Etap 1: Ogólne informacje o Inwestorze.

 • Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności.
 • Struktura organizacyjna
 • Zakres działania
 • Informacja o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o zrealizowanych inwestycjach
 • Informacja o dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi
 • Opis posiadanego majątku trwałego i ruchomego
 • Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Opis kadry kierowniczej

Etap 2: Prezentacja inwestycji budowlanej.

 • Etap formalno-prawny.
 • Opis projektu.
 • Jednostki uczesticzące w realizacji projektu.
 • Techniczno organizacyjne warunki realizacji.

Etap 3: Analiza strategiczna rynku i konkurencji.

 • Analiza makroekonomiczna otoczenia inwestycji:
  • Koniunktura gospodarcza
  • Bariera administracyjna
  • Grupy docelowe klientów: segmentacja według wieku, wykształcenia, stylu życia, wynagrodzenie itd.
  • Podatki
 • Analiza mikroekonomiczna:
  • Prognoza popytu
  • Ocena działań konkurencji na rynku
  • Porównanie ofert konkurencyjnych

Etap 4: Strategia marketingowa.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów wyznaczonych jako grupy docelowe klientów na etapie segmentacji rynku.
 • Wyznaczenie strategii cenowej w stosunku do powierzchni inwestycji.
 • Opracowanie systemu kanałów dystrybucji oferty.
 • Przygotowanie strategii promocji oferty (harmonogram i budżet).
 • Opracowanie harmonogramu sprzedaży.

Etap 5: Analiza finansowa.

 •  Prognozy analizy finansowej
 • Prognozy sprzedaży
 • Prognoza nakładów inwestycyjnych
 • Prognoza struktury finansowania projektu z podziałem na poziomy finansowania
 • Prognoza kosztów finansowych
 • Prognoza przepływów środków pieniężnych w okresie kredytowania
 • Prognoza przepływów gotówkowych
 • Prognozy w przepływach kwartalnych na cały okres kredytowania przedsięwzięcia, bilans, rachunek zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa, wykorzystująca wskaźniki stosowane przy ocenie zdolności kredytowej.
 • Ocena efektywności projektu:
  • Zdyskontowane strumienie pieniężne (IRR i NPV)
  • Wskaźnik rentowności
  • Analiza wrażliwości projektu oraz jego podatności na wzrost kosztów rzeczowych i finansowych

Etap 6: Analiza SWOT modelu biznesowego inwestycji.

 • Mocne strony projektu
 • Słabe strony projektu
 • Szanse realizacji projektu
 • Zagrożenia dla projektu

Analiza SWOT jest przygotowania na podstawie dziewięciu czynników tworzących model biznesowy inwestycji. Są to takie elementy jak: partnerzy biznesowi, kluczowe zasoby, procesy administracyjne, wartość oferty, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła i wartości przychodów i źródła i wartości kosztów.