UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Business

Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów służby zdrowia

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

1. STRONA TYTUŁOWA 2. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  3. CZĘŚĆ OGÓLNA  3.1. Nazwa zamówienia 3.2. Adres obiektu budowlanego 3.3. Kody i nazwy CPV 3.4. Nazwa i adres Zamawiającego 3.5. Stan prawny terenu i obiektu 3.6. Ochrona konserwatorska 3.7. Autor programu funkcjonalno-użytkowego 3.8. Podstawa prawna wykonania programu funkcjonalno-użytkowego 3.9. Podstawy merytoryczne Zamawiającego do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 3.10. Przedmiot opracowania 3.11. Zakres opracowania 3.12. Cel opracowania 4. CZĘŚĆ OPISOWA 4.1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA 4.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4.1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 4.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia . 4.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych wg PN-ISO 9836;1997 4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.3.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 4.3.2. Wymagania w zakresie architektury 4.3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji 4.3.4. Wymagania w zakresie instalacji, źródeł ciepła 4.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia 4.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 4.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY 5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego 5.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 5.2.1. kopie mapy zasadniczej 5.2.2. wyniki badań gruntowo-wodnych 5.2.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 5.2.4. inwentaryzacja zieleni 5.2.5. dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 5.2.6. pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 5.2.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych 5.2.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych., energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 6. CZĘŚĆ GRAFICZNA 7. ZAŁĄCZNIKI     Zakres opracowania może ulec zwiększeniu w efekcie analiz i negocjacji z administracją szpitala.

Dlaczego SZTUKA PROJEKTOWANIA I BIZNESU?

by architekturaibusiness 0 comments

Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Słowniczek:

 • Sztuka projektowania i biznesu: to umiejętność integrowania sfery biznesowej z projektową. Celem jest zwiększenie korzyści z realizacji inwestycji budowlanej, tak deweloperskiej jak biurowej.

 • Sztuka: niby drobiazg, ale dobre przygotowanie inwestycji może zaważyć na efektywności rozwoju firmy, tworzy tożsamość, inspiruje, elektryzuje.

 • Biznes: w dzisiejszych czasach każdy drobiazg ma znaczenie, dlatego też przed każdą inwestycją poświęcamy wiele czasu na analizę rynku i działania typowo biznesowe, które podnoszą atrakcyjność inwestycji.

Biuro projektów architektonicznych zajmowało się projektowaniem- STEREOTYP!Te czasu już minęły. W dzisiejszych czasach jedynie umiejętność tworzenia inspirującego projektu architektonicznego w pełni dostosowanego biznesowo do wymagań klientów ostatecznych- ludzi, zapewnia sukces.

Cechy rozpoznawcze biura projektowego jak: WIARYGODNOŚĆ (ilość zrealizowanych projektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), STABILNOŚĆ (kapitał zakładowy, forma prawna) DOŚWIADCZENIE (okres funkcjonowania na rynku i ilość zrealizowanych obiektów) INNOWACYJNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE (otwartość, elastyczność w czasie współpracy), nadal mają duże znaczenie, ale biznes- czyli umiejętność zaspokajania korzyści klienta ostatecznego decyduje o sukcesie biura.

Na początku współpracy zachęcamy naszych klientów, aby opowiedzieli nam o swoich celach. Na ich podstawie przygotowujemy strukturę pracy, aby osiągnąć pełną satysfakcję. Wizja Klienta to klucz, ale w pięknych projektach koncepcyjnych brakuje dokładnego przygotowania biznesowego i dodatków wzbogacających całość. Dbamy o szczegóły dlatego opierając się na analizie rynku poprawiamy i ulepszamy elementy budynku tworząc jego przewagę konkurencyjną.

Każdorazowo po zakończeniu pracy stawiamy się w pozycji naszego klienta i zadajemy sobie pytanie:

 • Czy efekt naszej pracy jest tym co sami chcielibyśmy otrzymać...

 • Satysfakcja i uśmiech na ustach pojawia się sam... Wtedy wiemy że nasza praca ma sens! - Właśnie dlatego łączymy sztukę projektowania i biznesu.

Autor:

mgr Marek Bogumił Krzymiński, MIB 

Studium wykonalności

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Business

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy- podsumowanie 2. Definicja projektu zamierzonej inwestycji 3. Charakterystyka projektu: 3.1. Podsumowanie informacji - Tytuł - Lokalizacja projektu 3.2. Polityka rządowa/regionalna 3.3. Położenie geograficzne 3.4. Potencjał społeczno-geograficzny - uwarunkowania demograficzne - uwarunkowania kulturowo-turystyczne - uwarunkowania technologiczne - uwarunkowania ekonomiczne 3.5. Zidentyfikowane problemy 3.6. Logika inwestycji - Cele projektu - Komplementarność z innymi oddziaływaniami/programami - Rezultaty - Produkty 3.7. Analiza instytucjonalna - Wykonalność instytucjonalna projektu - Trwałość projektu - Analiza prawna wykonalności inwestycji 4. Analiza techniczna lub technologiczna 4.1. Ocena technologiczna projektu 4.2. Opis stanu aktualnego 4.3. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu 5.1. Podsumowane parametry systemu 5.2. Pozostałe inwestycje w systemie 5.3. Opis systemu zaopatrzenia 6. Analiza finansowa 6.1. Nakłady inwestycyjne na realizacje projektu 6.2. Źródła finansowania projektu 6.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji - Polityka cenowa - Aktualny i przyszły popyt na usługi - Plan przychodów 6.4. Program zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora 6.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 6.6. Rachunek przepływów inwestora po realizacji i zmiana przypływów pieniężnych wywołana realizacją przedsięwzięcia 6.7. Znaczący zysk netto 7. Analiza ekonomiczna 7.1. Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej 7.2. Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji 7.3. Analiza wskaźnikowa 8. Analiza oddziaływania na środowisko 8.1. Ochrona wód podziemnych 8.2. Gospodarka wodno-ściekowa 8.3. Ochrona przed hałasem 8.4. Ochrona powietrza 8.5. Ochrona biosfery 8.6. Gospodarka odpadami 8.7. Bezpośredni efekt ekonomiczny 9. Podsumowanie i wnioski 10. Spis załączników - Zestawienie nakładów inwestycyjnych - Harmonogram realizacji inwestycji - Harmonogram finansowy realizacji inwestycji - Źródło finansowania inwestycji z podziałem na lata - Prognoza zadłużenia oraz obciążeń budżetu - Pozycja finansowa inwestora wg budżetu - Wielkość rocznego popytu na usługi - Przychody z tytułu świadczonych usług - Koszty działalności inwestora - Plan amortyzacji - Rachunek zysków i strat - Kapitał obrotowy netto - Rachunek przepływów pieniężnych - Przepływy pieniężne - Wskaźniki finansowej efektywności inwestycji - Dane do obliczenia wskaźnika samofinansowania inwestycji - Plan inwestycji- okres/nakłady

Biznes plan inwestycji budowlanej

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Biznes plan inwestycji budowlanej jest bardzo ważnym dokumentem weryfikującym wszystkie założenia organizacyjno-marketingowo-finansowe planowanej inwestycji. Biznes plan jest bardzo często zaniedbywany przez Inwestorów ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i kapitału. Zawsze zachęcamy Inwestora do przygotowania tego dokumentu, podobnie jak programu funkcjonalno-użytkowego, aby przemyśleć najważniejsze kwestie przygotowywanej inwestycji.

Aktualna wiedza na temat rynku, potrzeb i oczekiwań klientów, konkurencyjności inwestycji deweloperskich i innych aspektów rynkowych przekłada się na konkurencyjność przygotowywanej inwestycji. Konkurencyjność inwestycji natomiast można interpretować przez pryzmat jej dochodowości i zyskowności na której inwestorowi ostatecznie zależy. Brak szczegółowego przygotowania inwestycji w obszarze strategicznym przekłada się na spadek efektywności finansowej.

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7

Etap 1: Ogólne informacje o Inwestorze.

 • Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności.
 • Struktura organizacyjna
 • Zakres działania
 • Informacja o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o zrealizowanych inwestycjach
 • Informacja o dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi
 • Opis posiadanego majątku trwałego i ruchomego
 • Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Opis kadry kierowniczej

Etap 2: Prezentacja inwestycji budowlanej.

 • Etap formalno-prawny.
 • Opis projektu.
 • Jednostki uczesticzące w realizacji projektu.
 • Techniczno organizacyjne warunki realizacji.

Etap 3: Analiza strategiczna rynku i konkurencji.

 • Analiza makroekonomiczna otoczenia inwestycji:
  • Koniunktura gospodarcza
  • Bariera administracyjna
  • Grupy docelowe klientów: segmentacja według wieku, wykształcenia, stylu życia, wynagrodzenie itd.
  • Podatki
 • Analiza mikroekonomiczna:
  • Prognoza popytu
  • Ocena działań konkurencji na rynku
  • Porównanie ofert konkurencyjnych

Etap 4: Strategia marketingowa.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów wyznaczonych jako grupy docelowe klientów na etapie segmentacji rynku.
 • Wyznaczenie strategii cenowej w stosunku do powierzchni inwestycji.
 • Opracowanie systemu kanałów dystrybucji oferty.
 • Przygotowanie strategii promocji oferty (harmonogram i budżet).
 • Opracowanie harmonogramu sprzedaży.

Etap 5: Analiza finansowa.

 •  Prognozy analizy finansowej
 • Prognozy sprzedaży
 • Prognoza nakładów inwestycyjnych
 • Prognoza struktury finansowania projektu z podziałem na poziomy finansowania
 • Prognoza kosztów finansowych
 • Prognoza przepływów środków pieniężnych w okresie kredytowania
 • Prognoza przepływów gotówkowych
 • Prognozy w przepływach kwartalnych na cały okres kredytowania przedsięwzięcia, bilans, rachunek zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa, wykorzystująca wskaźniki stosowane przy ocenie zdolności kredytowej.
 • Ocena efektywności projektu:
  • Zdyskontowane strumienie pieniężne (IRR i NPV)
  • Wskaźnik rentowności
  • Analiza wrażliwości projektu oraz jego podatności na wzrost kosztów rzeczowych i finansowych

Etap 6: Analiza SWOT modelu biznesowego inwestycji.

 • Mocne strony projektu
 • Słabe strony projektu
 • Szanse realizacji projektu
 • Zagrożenia dla projektu

Analiza SWOT jest przygotowania na podstawie dziewięciu czynników tworzących model biznesowy inwestycji. Są to takie elementy jak: partnerzy biznesowi, kluczowe zasoby, procesy administracyjne, wartość oferty, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła i wartości przychodów i źródła i wartości kosztów.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Puszczykowie – WIELSPIN

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego prezentuje wiele dylematów w kwestiach budowlanych jak i strategicznych. Koncepcja architektoniczna musi być oparta o założenia funkcjonalno-użytkowe nowego budynku, a one powinny w znaczącym stopniu wynikać z dwóch źródeł: funkcjonalności istniejącego budynku i oczekiwanego ich rozwoju.

Budynek podstawowy powinien korelować z nową inwestycją tworząc równowagę architektoniczną i biznesową.

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Puszczykowie

Inwestor (Investor):

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji- WIELSPIN

Lokalizacja (Location):

Puszczykowo

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 2'431,8 m2

Kubatura (building parameters): 9'984,87 m2

Projekt (project): 2011r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak

mgr inż. arch. Maciej Armanowski

Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin 2
Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin

Najbliższe otoczenie- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Deweloperstwo Feng Shui

Historycznie rzecz ujmując feng shui zawsze polegało nie tyle na kreowaniu korzystnego miejsca na zamieszkiwanie czy na pracę, ile na wynajdywaniu najbardziej sprzyjającego otoczenia, na jakie można sobie było pozwolić w danym rejonie. Dokonywano tego według określonego wzoru zwanego Cztery Zwierzęta Kompasu. Owe cztery zwierzęta to Feniks, Smok, Żółw i Tygrys, które w terminologii feng shui zyskały miano Czerwonego Feniksa, Zielonego Smoka, Czarnego Żółwia i Białego Tygrysa. Upraszczając nieco można powiedzieć, że zwykle Czerwonym Feniksem jest front każdego budynku, Czarnym Żółwiem jego tył, Zielonym Smokiem jego prawa strona (patrząc na dom) a Białym Tygrysem jego strona lewa. Reguła Czterech Zwierząt głosi, iż Żółw powinien być wzgórzem wyraźnie górującym nad otoczeniem, Feniks powinien być terenem łagodnie opadającym, „na tyle obszernym by zmieściło się na nim dziesięć tysięcy koni, a w dole winna płynąć rzeka sterowna dla dużych łodzi”, Smok jak i Tygrys powinny się wznosić z tym, że Smok powinien przewyższać Tygrysa. Jak z tego wynika, za najlepsze miejsce dla postawienia dowolnego budynku uznaje się formację „fotela” z solidnym oparciem z tyłu i ramionami z boku co we współczesnych kategoriach odpowiada miejscu np. z wyższym budynkiem z tyłu, wolną przestrzenią z przodu i dwoma mniejszymi budynkami po obu stronach wybranego przez nas miejsca. Przy czym budynek z prawej strony powinien być wyższy od tego z lewej. Oczywiście mówimy tutaj o miejscu idealnym, o jakie trudno we współczesnych miastach a przecież budynki mieszkalne czy biurowe nie powstają z dala od miast. Niemniej jednak zachowanie choćby tylko kilku z pożądanych przez feng shui cech terenu wyraźnie poprawia jego korzystne oddziaływanie. Cechy te można także kształtować samemu, bo przecież nie jest trudno postawić np. budynek usługowy wobec budynku głównego w odpowiednim miejscu, czyli po jego stronie Zielonego Smoka. Warto by inwestorzy pamiętali także i o tym, kiedy poszukują najodpowiedniejszego miejsca na postawienie biurowca, w którym będzie się pracowało z przyjemnością i wydajnie. Znalezienie, według zasad Czterech Zwierząt Kompasu, odpowiedniego miejsca na postawienie budynku nie wyczerpuje zagadnienia najbliższego otoczenia biura. Według starożytnego feng shui na jakość feng shui otoczenia składa się niemalże wszystko, co występuje na danym terenie. Zawsze jest lepiej postawić pawilon w terenie urozmaiconym i pełnym zieleni, niż płaskim i niemalże stepowym. Jakość wegetacji na danym terenie świadczy bowiem o jego energii życia zwanej chi, a pofałdowana powierzchnia o drzemiących w ziemi korzystnych energiach. Trafne rozpoznanie jakości badanego terenu stanowi wielką umiejętność konsultanta feng shui i warta jest sowitej zapłaty. Trzeba bowiem tutaj wiedzieć, że według zasad feng shui ekonomia nie zawsze jest najlepszym doradcą, przynajmniej jeśli chodzi o dobór miejsca najkorzystniejszego na jakikolwiek rodzaj działalności. Bardzo często warto zapłacić więcej i znaleźć się w miejscu przyjaznym człowiekowi, aniżeli kupić ziemię okazyjnie i później cierpieć z powodu jej niekorzystnych wpływów lub sporym nakładem sił i środków owe negatywne wpływy neutralizować, jeżeli okaże się to możliwe. Feng shui jest terminem chińskim i oznacza odpowiednio wiatr i woda. Z tego zaś wynika, że bardzo wysoko w nauce tej ceni się wodę, jaka występuje w sąsiedztwie miejsca pracy. Jak twierdzą starożytni Chińczycy, dobre osadzenie domu, które uwzględnia sytuację wodną danego domu, może znacząco wpływać na osiągnięcia finansowe prowadzonego w tym miejscu biznesu. Z kolei doznania estetyczne nie są wartością wysoko cenioną przez feng shui, lecz także i z nimi trzeba się liczyć, gdy stawia się pawilon biurowy. Ponieważ w zieleni skrywa się wielka ilość energii chi, wprawdzie w jej wersji yin, lecz niezmiernie potrzebnej dla szczęśliwego życia, mistrzowie feng shui zalecają, żeby otoczenie kształtowane było właśnie dzięki niej. Nie chodzi tutaj o sprowadzenie jakiś tropikalnych roślin uznanych za sprzyjające np. w robieniu dużych pieniędzy, lecz roślin w ogóle, najlepiej typowych dla danego terenu, a uznanych za piękne i harmonijne. Teren bez roślin, stepowy, przesuszony nie nadaje się dla człowieka nie tylko ze względów estetycznych, lecz przede wszystkim ze względu na niekorzystne energie, jakie tam panują.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Narzędzia feng shui- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Feng Shui

Feng shui jest prawdopodobnie najstarszą nauką, która kompleksowo zajmuje się wpływem na człowieka, jego dalszego i bliższego otoczenia. Jak każda nauka ma szeroko wykwalifikowaną kadrę, własną metodologię, oczywiście przedmiot swoich badań, a także specyficzne dla siebie narzędzia, bez których trudno jest mówić o właściwej ocenie feng shui otoczenia. Ażeby móc dalej wejść w świat feng shui jest wręcz konieczne, choćby pobieżne, zaznajomienie się z najważniejszymi narzędziami stosowanymi przez tę naukę. Ogólna ocena terenu, na którym znajduje się biuro, mieszkanie lub pawilon, jak również wyszukanie okolicznych zatrutych strzał może obyć się bez użycia tych narzędzi, jednakże próby urządzenia wnętrza każdej przestrzeni muszą być podejmowane z ich wykorzystaniem. Najważniejszym narzędziem konsultanta feng shui, zwanego po chińsku feng shui sien sheng, jest kompas geomantyczny Luo pan, który jest bardzo skomplikowanym urządzeniem. Zwykle składa się z 11 – 36 okręgów okalających prosty kompas magnetyczny. Na okręgach znajduje się wiele informacji dotyczących np. badanego biura, których analiza pozwala na wprowadzenie właściwych zmian. Oczywiście wszystkie oznaczenia Luo pan są w języku chińskim, już choćby z tego względu jest to narzędzie tajemnicze, dostępne nielicznym. Znawca feng shui potrafi jednak skorzystać ze zwykłego, żeglarskiego kompasu tylko, że wszystkie wiadomości zawarte na poszczególnych okręgach klasycznego kompasu musi mieć w głowie lub na podręcznych notatkach. W każdym razie konsultacja bez dokonania pomiarów kompasowych według Chińczyków nie jest w ogóle konsultacją feng shui, gdyż kierunki geograficzne i to, co się im przypisuje w zasadniczy sposób wpływają na jakość życia człowieka zarówno w jego domu jak i miejscu pracy. Drugim narzędziem jakim posługuje się specjalista feng shui jest linijka geomantyczna. W przeciwieństwie do kompasu jest to bardzo proste narzędzie przypominające zwykłą linijkę szkolną. Zasadnicza różnica pomiędzy wspomnianymi linijkami leży w przedstawionej na nich skali. Jak wiemy linijka szkolna uwzględnia skalę dziesiętną, podczas gdy linijka geomantyczna ma swoją własną skalę. Składa się z ośmiu lub dziesięciu (odpowiednio linijka do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych) odcinków którym przypisano określone znaczenie. Jak można się domyślić wyróżnia się znaczenia korzystne jak dobrobyt, rozum, inwestycje, szczęśliwe zdarzenia jak również i niekorzystne jak wypadki, straty, rozstania czy choroby. Użycie takiej linijki polega np. na ocenie czy wymiary interesującego nas biurka czy fotela mieszczą się w przedziałkach korzystnych czy nie. Niekorzystne wymiary czy to mebli czy jakichkolwiek konstrukcji architektonicznych może czasami decydować o powodzeniu czy niepowodzeniu analizowanego przedsięwzięcia. Warto tutaj warto wspomnieć, że dla miary tzw. zewnętrznej podstawową jednostką metryczną jest odcinek o długości około 5,4 cm., a dla miary tzw. wewnętrznej około 3,85 cm. Często dyrektorom zaleca się by siedzieli za „dyrektorskimi” biurkami, czyli by wymiary tego podstawowego mebla biurowego były korzystne. Następne narzędzia stosowane w feng shui nie są narzędziami w potocznym rozumieniu tego słowa. Bardziej są to konstrukty teoretyczne, których zastosowanie pozwala na zebranie dodatkowych danych wiążących się z analizowanym biurem czy mieszkaniem. Jednym z nich to tzw. wykres ba gua, ośmiu stref dowolnej przestrzeni. Chińczycy już dawno odkryli, że każdą przestrzeń można podzielić na dziewięć sektorów, na centrum i osiem rejonów zewnętrznych, odpowiadających ośmiu podstawowym kierunkom geograficznym: S, N, E, W, SE, SW, NE, NW, - tak jak jest to przedstawione na kompasie. Każdemu rejonowi przypisano wiele wartości, tak że brak któregoś z rejonów (np. gdy biuro ma niesymetryczny kształt) może oznaczać brak w przedsiębiorstwie któregoś ze znaczących czynników. Innym instrumentem feng shui, który wykorzystać można w biurze jest tzw. zasada oddziaływania Pięciu Żywiołów, która jest konstruktem najbardziej teoretycznym, lecz kto wie czy nie najważniejszym dla działań feng shui. Otóż zakłada się, że we wszechświecie działa pięć żywiołów: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal i Woda. Żywioły te pozostają w określonych wzajemnych relacjach. I tak Drzewo tworzy Ogień, Ogień tworzy Ziemię, Ziemia tworzy Metal a Metal tworzy Wodę, Woda tworzy Drzewo stąd cykl ten nosi nazwę cyklu twórczego. Z drugiej jednak strony Drzewo niszczy Ziemię, Ziemia niszczy Wodę, Woda niszczy Ogień, Ogień niszczy Metal a Metal niszczy Drzewo, stąd cykl ten nazywa się cyklem niszczącym. Stosowanie tego narzędzia polega na tym, że wszelkie obiekty z naszego otoczenia klasyfikuje się według żywiołów, czyli, że przypisuje się je poszczególnym żywiołom, i dba o to, by występowały jedynie w cyklu twórczym nigdy zaś niszczącym.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic