UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Deweloperstwo

Realizacja naszych budynków mieszkaniowych na ukończeniu!

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 7

Dlaczego SZTUKA PROJEKTOWANIA I BIZNESU?

by architekturaibusiness 0 comments

Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Słowniczek:

 • Sztuka projektowania i biznesu: to umiejętność integrowania sfery biznesowej z projektową. Celem jest zwiększenie korzyści z realizacji inwestycji budowlanej, tak deweloperskiej jak biurowej.

 • Sztuka: niby drobiazg, ale dobre przygotowanie inwestycji może zaważyć na efektywności rozwoju firmy, tworzy tożsamość, inspiruje, elektryzuje.

 • Biznes: w dzisiejszych czasach każdy drobiazg ma znaczenie, dlatego też przed każdą inwestycją poświęcamy wiele czasu na analizę rynku i działania typowo biznesowe, które podnoszą atrakcyjność inwestycji.

Biuro projektów architektonicznych zajmowało się projektowaniem- STEREOTYP!Te czasu już minęły. W dzisiejszych czasach jedynie umiejętność tworzenia inspirującego projektu architektonicznego w pełni dostosowanego biznesowo do wymagań klientów ostatecznych- ludzi, zapewnia sukces.

Cechy rozpoznawcze biura projektowego jak: WIARYGODNOŚĆ (ilość zrealizowanych projektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), STABILNOŚĆ (kapitał zakładowy, forma prawna) DOŚWIADCZENIE (okres funkcjonowania na rynku i ilość zrealizowanych obiektów) INNOWACYJNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE (otwartość, elastyczność w czasie współpracy), nadal mają duże znaczenie, ale biznes- czyli umiejętność zaspokajania korzyści klienta ostatecznego decyduje o sukcesie biura.

Na początku współpracy zachęcamy naszych klientów, aby opowiedzieli nam o swoich celach. Na ich podstawie przygotowujemy strukturę pracy, aby osiągnąć pełną satysfakcję. Wizja Klienta to klucz, ale w pięknych projektach koncepcyjnych brakuje dokładnego przygotowania biznesowego i dodatków wzbogacających całość. Dbamy o szczegóły dlatego opierając się na analizie rynku poprawiamy i ulepszamy elementy budynku tworząc jego przewagę konkurencyjną.

Każdorazowo po zakończeniu pracy stawiamy się w pozycji naszego klienta i zadajemy sobie pytanie:

 • Czy efekt naszej pracy jest tym co sami chcielibyśmy otrzymać...

 • Satysfakcja i uśmiech na ustach pojawia się sam... Wtedy wiemy że nasza praca ma sens! - Właśnie dlatego łączymy sztukę projektowania i biznesu.

Autor:

mgr Marek Bogumił Krzymiński, MIB 

Biznes plan inwestycji budowlanej

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Biznes plan inwestycji budowlanej jest bardzo ważnym dokumentem weryfikującym wszystkie założenia organizacyjno-marketingowo-finansowe planowanej inwestycji. Biznes plan jest bardzo często zaniedbywany przez Inwestorów ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i kapitału. Zawsze zachęcamy Inwestora do przygotowania tego dokumentu, podobnie jak programu funkcjonalno-użytkowego, aby przemyśleć najważniejsze kwestie przygotowywanej inwestycji.

Aktualna wiedza na temat rynku, potrzeb i oczekiwań klientów, konkurencyjności inwestycji deweloperskich i innych aspektów rynkowych przekłada się na konkurencyjność przygotowywanej inwestycji. Konkurencyjność inwestycji natomiast można interpretować przez pryzmat jej dochodowości i zyskowności na której inwestorowi ostatecznie zależy. Brak szczegółowego przygotowania inwestycji w obszarze strategicznym przekłada się na spadek efektywności finansowej.

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7

Etap 1: Ogólne informacje o Inwestorze.

 • Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności.
 • Struktura organizacyjna
 • Zakres działania
 • Informacja o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o zrealizowanych inwestycjach
 • Informacja o dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi
 • Opis posiadanego majątku trwałego i ruchomego
 • Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Opis kadry kierowniczej

Etap 2: Prezentacja inwestycji budowlanej.

 • Etap formalno-prawny.
 • Opis projektu.
 • Jednostki uczesticzące w realizacji projektu.
 • Techniczno organizacyjne warunki realizacji.

Etap 3: Analiza strategiczna rynku i konkurencji.

 • Analiza makroekonomiczna otoczenia inwestycji:
  • Koniunktura gospodarcza
  • Bariera administracyjna
  • Grupy docelowe klientów: segmentacja według wieku, wykształcenia, stylu życia, wynagrodzenie itd.
  • Podatki
 • Analiza mikroekonomiczna:
  • Prognoza popytu
  • Ocena działań konkurencji na rynku
  • Porównanie ofert konkurencyjnych

Etap 4: Strategia marketingowa.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów wyznaczonych jako grupy docelowe klientów na etapie segmentacji rynku.
 • Wyznaczenie strategii cenowej w stosunku do powierzchni inwestycji.
 • Opracowanie systemu kanałów dystrybucji oferty.
 • Przygotowanie strategii promocji oferty (harmonogram i budżet).
 • Opracowanie harmonogramu sprzedaży.

Etap 5: Analiza finansowa.

 •  Prognozy analizy finansowej
 • Prognozy sprzedaży
 • Prognoza nakładów inwestycyjnych
 • Prognoza struktury finansowania projektu z podziałem na poziomy finansowania
 • Prognoza kosztów finansowych
 • Prognoza przepływów środków pieniężnych w okresie kredytowania
 • Prognoza przepływów gotówkowych
 • Prognozy w przepływach kwartalnych na cały okres kredytowania przedsięwzięcia, bilans, rachunek zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa, wykorzystująca wskaźniki stosowane przy ocenie zdolności kredytowej.
 • Ocena efektywności projektu:
  • Zdyskontowane strumienie pieniężne (IRR i NPV)
  • Wskaźnik rentowności
  • Analiza wrażliwości projektu oraz jego podatności na wzrost kosztów rzeczowych i finansowych

Etap 6: Analiza SWOT modelu biznesowego inwestycji.

 • Mocne strony projektu
 • Słabe strony projektu
 • Szanse realizacji projektu
 • Zagrożenia dla projektu

Analiza SWOT jest przygotowania na podstawie dziewięciu czynników tworzących model biznesowy inwestycji. Są to takie elementy jak: partnerzy biznesowi, kluczowe zasoby, procesy administracyjne, wartość oferty, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła i wartości przychodów i źródła i wartości kosztów.

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne ul. Wagrowska Poznań

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Projekt zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej

Inwestor (Investor):

POL INWEST sp. z o.o.

Lokalizacja (Location):

Poznań, ul. Wagrowska

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 12756,8 m2

Kubatura (building parameters): 104160 m3

Projekt (project): 2008r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski

mgr inż. arch. Monika Wróblewska

mgr inż. arch. Katarzyna Janiak

Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 22
Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 33

Wykres urodzeniowy budynku. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

 Chcąc dokonać zmian feng shui, nie tylko w biurze, lecz także w każdej innej przestrzeni, trzeba odwołać się do określonych danych, które niejako umotywują nasze zmiany. Zmian nie można dokonywać w ciemno, tylko z powodu, że czuje się, że tak powinno być. Każda zmiana musi zostać uwiarygodniona założeniami tej czy innej techniki, czemu właśnie służy zebranie potrzebnych danych. Za najważniejsze w feng shui uznaje się dokonanie pomiaru skierowania i osadzenia budynku, w którym przyjdzie nam pracować. Nie ma znaczenia czy jest to budynek zajmowany tylko przez nas, czy też użytkowany przez kilka firm. Ustalenie, zwykle dokonywane przy pomocy kompasu geomantycznego Luo pan, skierowania i osadzenia budynku pozwala na opracowanie jego wykresu urodzeniowego, którego analiza pozwala na wprowadzenie właśnie tych, a nie innych zmian. Zatem u podstaw działań feng shui leży wykres urodzeniowy. Wykres urodzeniowy można stworzyć dla każdego człowieka, jak również dla każdego budynku. W przypadku człowieka za dane wyjściowe bierzemy rok, miesiąc i dzień i godzinę urodzenia, co się zaś tyczy budynku to danymi tymi są kierunki geograficzne skierowania i osadzenia jak również okres, w którym został on oddany do użytku. Już teraz widać, że można wpływać na wykres urodzeniowy każdej przestrzeni bądź to dobierając najlepsze dla niej skierowanie i osadzenie, bądź też oddając ją do użytku w najbardziej sprzyjającym okresie. Także dobór remediów feng shui do poszczególnych rejonów biura można oprzeć na jego wykresie urodzeniowym. Im jest on dokładniej zrobiony tym wprowadzone zmiany efektywniejsze i dłużej trwające. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stworzenie wykresu urodzeniowego domu jest bardzo skomplikowane, tymczasem nie jest ono trudniejsze od wypełnienia prostego zadania matematycznego. Nie przypadkowo odwołuję się tutaj do matematyki, której domeną są liczby, gdyż ten dział feng shui, który zajmuje się przygotowanie wykresów urodzeniowych nazywa się numerologią. Warto więc tutaj zdefiniować czym jest numerologia. Jest to nauka o wpływie liczb na człowieka. Liczby te mogą pochodzić z najróżniejszych obszarów: z numerów telefonu, z daty urodzenia, z nazwiska czy adresu, W feng shui jednak liczby pochodzą z bardziej tajemniczego obszaru, a mianowicie z gwiazd, które goszczą w użytkowanej przez człowieka przestrzeni. A gwiazd mamy dziewięć, ponumerowanych od jeden do dziewięciu. Za korzystne uznaje się gwiazdy oznaczone numerami 1, 4, 6 i 8, za niekorzystne zaś gwiazdy 2, 5 i 7. Gwiazdy nr 3 i 9 czasami są dobre, a czasami złe, zależne jest to od co najmniej kilku okoliczności. Jednakże to nie pojedyncze gwiazdy decydują o korzystnym lub niekorzystnym wpływie danego pomieszczenia, lecz układ gwiazd, co znacznie komplikuje to zagadnienie. U podstaw tworzenia wykresu urodzeniowego biura leży przekonanie, że każdą przestrzeń można podzielić (w zgodzie z tzw. kwadratem magicznym) na dziewięć różnych sektorów. Sektorami tymi rządzą określone prawa, w każdym z sektorów goszczą gwiazdy czy to okresu dwudziestoletniego, rocznego czy tez miesięcznego. Jeżeli zatem nasze biuro znajduje się właśnie w tym, a nie innym rejonie, oznacza to, że pozostajemy pod wpływem tych gwiazd, które w tym rejonie goszczą. Oczywiście najlepiej byłoby, aby w naszym biurze panowały jedynie gwiazdy dobre. Ponieważ nie zdarza się to często warto jest posiąść wiedzę po tym, co trzeba zrobić by zneutralizować działanie gwiazd niekorzystnych. A może by udać się na urlop właśnie wtedy, gdy w naszym biurze zapanowały dwójka z piątką lub dwie dwójki? Możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo wiele. Nie sposób i bezcelowe jest tutaj dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób opracować wykres urodzeniowy biura. Niech tym zajmą się fachowcy. Dla nas ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę, która zawarta jest w każdym poprawnie sporządzonym wykresie. Przede wszystkim nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w biurze czy domu bez sięgnięcia do jego wykresu urodzeniowego. To właśnie on pozwoli nam bezpiecznie, bez ryzyka zastosować takie a nie inne remedium. Z wykresu urodzeniowego można także wyrokować o tym, jak długo danemu miejscu będzie sprzyjał los, czy też jak długo będzie prześladował go pech. Dzięki takiej analizie można kształtować strategię firmy. Autor: Jacek Kryg

Najbliższe otoczenie- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Deweloperstwo Feng Shui

Historycznie rzecz ujmując feng shui zawsze polegało nie tyle na kreowaniu korzystnego miejsca na zamieszkiwanie czy na pracę, ile na wynajdywaniu najbardziej sprzyjającego otoczenia, na jakie można sobie było pozwolić w danym rejonie. Dokonywano tego według określonego wzoru zwanego Cztery Zwierzęta Kompasu. Owe cztery zwierzęta to Feniks, Smok, Żółw i Tygrys, które w terminologii feng shui zyskały miano Czerwonego Feniksa, Zielonego Smoka, Czarnego Żółwia i Białego Tygrysa. Upraszczając nieco można powiedzieć, że zwykle Czerwonym Feniksem jest front każdego budynku, Czarnym Żółwiem jego tył, Zielonym Smokiem jego prawa strona (patrząc na dom) a Białym Tygrysem jego strona lewa. Reguła Czterech Zwierząt głosi, iż Żółw powinien być wzgórzem wyraźnie górującym nad otoczeniem, Feniks powinien być terenem łagodnie opadającym, „na tyle obszernym by zmieściło się na nim dziesięć tysięcy koni, a w dole winna płynąć rzeka sterowna dla dużych łodzi”, Smok jak i Tygrys powinny się wznosić z tym, że Smok powinien przewyższać Tygrysa. Jak z tego wynika, za najlepsze miejsce dla postawienia dowolnego budynku uznaje się formację „fotela” z solidnym oparciem z tyłu i ramionami z boku co we współczesnych kategoriach odpowiada miejscu np. z wyższym budynkiem z tyłu, wolną przestrzenią z przodu i dwoma mniejszymi budynkami po obu stronach wybranego przez nas miejsca. Przy czym budynek z prawej strony powinien być wyższy od tego z lewej. Oczywiście mówimy tutaj o miejscu idealnym, o jakie trudno we współczesnych miastach a przecież budynki mieszkalne czy biurowe nie powstają z dala od miast. Niemniej jednak zachowanie choćby tylko kilku z pożądanych przez feng shui cech terenu wyraźnie poprawia jego korzystne oddziaływanie. Cechy te można także kształtować samemu, bo przecież nie jest trudno postawić np. budynek usługowy wobec budynku głównego w odpowiednim miejscu, czyli po jego stronie Zielonego Smoka. Warto by inwestorzy pamiętali także i o tym, kiedy poszukują najodpowiedniejszego miejsca na postawienie biurowca, w którym będzie się pracowało z przyjemnością i wydajnie. Znalezienie, według zasad Czterech Zwierząt Kompasu, odpowiedniego miejsca na postawienie budynku nie wyczerpuje zagadnienia najbliższego otoczenia biura. Według starożytnego feng shui na jakość feng shui otoczenia składa się niemalże wszystko, co występuje na danym terenie. Zawsze jest lepiej postawić pawilon w terenie urozmaiconym i pełnym zieleni, niż płaskim i niemalże stepowym. Jakość wegetacji na danym terenie świadczy bowiem o jego energii życia zwanej chi, a pofałdowana powierzchnia o drzemiących w ziemi korzystnych energiach. Trafne rozpoznanie jakości badanego terenu stanowi wielką umiejętność konsultanta feng shui i warta jest sowitej zapłaty. Trzeba bowiem tutaj wiedzieć, że według zasad feng shui ekonomia nie zawsze jest najlepszym doradcą, przynajmniej jeśli chodzi o dobór miejsca najkorzystniejszego na jakikolwiek rodzaj działalności. Bardzo często warto zapłacić więcej i znaleźć się w miejscu przyjaznym człowiekowi, aniżeli kupić ziemię okazyjnie i później cierpieć z powodu jej niekorzystnych wpływów lub sporym nakładem sił i środków owe negatywne wpływy neutralizować, jeżeli okaże się to możliwe. Feng shui jest terminem chińskim i oznacza odpowiednio wiatr i woda. Z tego zaś wynika, że bardzo wysoko w nauce tej ceni się wodę, jaka występuje w sąsiedztwie miejsca pracy. Jak twierdzą starożytni Chińczycy, dobre osadzenie domu, które uwzględnia sytuację wodną danego domu, może znacząco wpływać na osiągnięcia finansowe prowadzonego w tym miejscu biznesu. Z kolei doznania estetyczne nie są wartością wysoko cenioną przez feng shui, lecz także i z nimi trzeba się liczyć, gdy stawia się pawilon biurowy. Ponieważ w zieleni skrywa się wielka ilość energii chi, wprawdzie w jej wersji yin, lecz niezmiernie potrzebnej dla szczęśliwego życia, mistrzowie feng shui zalecają, żeby otoczenie kształtowane było właśnie dzięki niej. Nie chodzi tutaj o sprowadzenie jakiś tropikalnych roślin uznanych za sprzyjające np. w robieniu dużych pieniędzy, lecz roślin w ogóle, najlepiej typowych dla danego terenu, a uznanych za piękne i harmonijne. Teren bez roślin, stepowy, przesuszony nie nadaje się dla człowieka nie tylko ze względów estetycznych, lecz przede wszystkim ze względu na niekorzystne energie, jakie tam panują.  Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic

Wpływ stref geopatycznych na organizmy ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Spośród znanych w radiestezji rozmaitych promieniowań, najsilniej na organizmy żywe działa promieniowanie wód płynących pod ziemią tzw. żył wodnych. Spanie oraz długotrwałe przebywanie w wyżej wymienionych miejscach jest niezdrowe dla większości ludzi i zwierząt o czym świadczą wyniki badań naukowych o obserwacje radiestetów.

Długotrwałe przebywanie w rejonie oddziaływania promieniowania żył wodnych osłania siły obronne organizmu i czyni go podatnym na wiele chorób. Poza wcześniej wymienionym promieniowaniem szkodliwie na organizm człowieka wpływa m.in. promieniowanie zlokalizowanych w głębi ziemi niektórych złóż, a także promieniowanie „siatki szwajcarskiej”. Te inne promieniowania wykrywają uzdolnieni radiesteci. Najgorszym miejscem do snu, wypoczynku i pracy jest miejsce skrzyżowanie się dwóch lub więcej żył wodnych z dodatkowo nakładającym się skrzyżowaniem tzw. siatki szwajcarskiej.

Objawy występujące u ludzi śpiących w rejonie stref geopatycznych (głównie żył wodnych)

 1. Przyspieszony rytm serca oraz trudności w zasypianiu

 2. Bezsenność i bóle głowy – często po przebudzeniu

 3. Zmęczenie poranne

 4. Nasilające się dolegliwości reumatyczne, układu trawiennego, górnych dróg oddechowych, stany zapalne, choroby serca i kręgosłupa

UWAGA! Nadmienić należy, że nie wszystkie osoby przebywające nad ciekami wodnymi źle śpią. Nie oznacza to jednak, że rodzaj tego promieniowania jest dla ich zdrowia obojętny.

PODSUMOWANIE

Liczne badania i obserwacje upoważniają do twierdzenia, że największa zachorowalność na choroby nowotworowe występuje u osób przebywających (głównie śpiących w strefach geopatycznych. Wielu znanych uczonych m.in. prof. med. Julian Aleksandrowicz twierdził, że każdy z nas kilkadziesiąt razy w życiu przechodzi coś co potocznie można by nazwać „infekcją nowotworową”, ale aby choroba mogła się rozwinąć muszą zaistnieć pewne warunki jak np. osłabienie mechanizmu immunologicznego oraz zdolności samoregulacyjnych. Sprzyja temu długotrwałe przebywanie w miejscu promieniowania geopatycznego, którego negatywny wpływ omówiono w wielu publikacjach.

Autor:

Marek Gułajski

Radiestezja w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce Deweloperstwo Radiestezja

Radiestezja jest dziedzina wiedzy i umiejętności (zdolności), w której osoby o szczególnych predyspozycjach, osobistej wrażliwości potrafią za pomocą własnego organizmu czuć i postrzegać różnego rodzaju promieniowanie. Radiesteci w tym celu wykorzystują dla ułatwienia pracy różne przyrządy jak np. różdżki i wahadła, stosując je jako indykatory (wskaźniki), ale osoby o szczególnej wrażliwości często rezygnują z tych przyrządów.

Pojęcie radiestezja sformułował w 1930 roku francuski radiesteta – ksiądz Bouly (łącząc dwa słowa, z łac. radius – promień i grec. aisthesis – czucie). Od pewnego czasu dziedzina radiestezji nazywa się „biolokacją inżynieryjną”, uprawiających ją naukowców i praktyków określa się „biolokatorami”.

Co należy rozumieć pod pojęciem szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, które m.in. lokalizują radiesteci?

Lokalizacja stref geopatycznych ma szczególne znaczenie przy lokalizacji budynków mieszkalnych, a także hodowlanych ze względu na szkodliwe oddziaływanie ich na organizmy żywe – na stan ich zdrowia.

Strefy geopatyczne obejmująą wody podziemne tzw. żyły wodne i zbiorniki wody podziemnej, przewarstwienia geologiczne – niejednorodność gruntu, pustki geologiczne, złoża minerałów, siatkę geobiologiczną ...

Przed budową domu koniecznie należy wskazać miejsca szkodliwego promieniowania stref geopatycznych, a szczególnie tzw. żył wodnych – cieków wodnych, których promieniowanie jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Projektant wówczas może tak zlokalizować obiekt, a by szkodliwe miejsca nie występowały w miejscach snu, wypoczynku czy pracy lub w drugiej kolejność zalecić zastosowanie materiałów neutralizujących lub ograniczających szkodliwe promieniowanie.

Jakie zjawiska fizyczne występują nad ciekiem wodnym (żyłą wodną)?

Nad ciekami wodnymi gromadzą się trzy rodzaje energii: fale elektromagnetyczne, fale akustyczne oraz fale Alfvena. Prof. Z. Królicki w książce „Radiestezja stosowana” wyjaśnia, że natężenie i częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości natężenia pola geomagnetycznego czyli dynamiki wód podziemnych związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu, ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek: zależą od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Badania wykazały, że energia akustyczna w zakresie infradźwięków jest bardzo wysoka i właśnie z nią przede wszystkim wiąże się destrukcyjny charakter oddziaływania na strefy leżące nad ciekami podziemnymi. Wyjątkowo silnie szkodliwe oddziaływania odnotowano w tych miejscach, pod którymi występują cieki wodne na kilku poziomach, zwłaszcza w przypadku ich krzyżowania się.

Promieniowanie cieków wodnych jest generalnie szkodliwe dla materii ożywionej, a jego destrukcyjny charakter należy od indywidualnych cech osobniczych, Działa ono także destrukcyjnie na materię nieożywioną. 

Autor: 

Marek Gułajski

Najlepsze miejsce na szczęśliwy dom, czyli feng shui dla inwestorów. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

W pewnych miejscach czujemy się znakomicie, w innych jesteśmy rozdrażnieni, trudno nam się skoncentrować, a nawet chorujemy. Nie zawsze można określić racjonalne przyczyny takiego stanu rzeczy. Czasem wystarczy zawierzyć swojej intuicji. Feng shui pomaga nazwać to, co ledwo przeczuwamy. Dlatego ta stara chińska sztuka robi dziś w najbardziej cywilizowanych krajach zawrotną karierę. Nie można mieszkać gdziekolwiek i w czymkolwiek. „Dach nad głową” niezbędny jest dla zdrowia, aby ochronić nas zarówno przed szkodliwym wpływem kosmosu jak i bezpośredniego otoczenia. Istnieją nawet dowody na to, że schronienie przynajmniej na noc, jest niezbędne dla zdrowia człowieka. Sztuka feng shui pełna jest szczegółowych danych, co do tego jak mieszkać szczęśliwie. Jedną z najważniejszych zasad jest postawienie budynku, osiedla czy pawilonu w zgodzie z Czerwonym Feniksem (przód obiektu), Czarnym Żółwiem (tył obiektu), Zielonym Smokiem (prawa strona obiektu patrząc na niego z przed frontu) i Białym Tygrysem (lewa strona obiektu). To one decydują o ukształtowaniu terenu wokół domu. To one określają zasadę zagospodarowania najbliższego otoczenia. Generalnie rzecz ujmując przód powinien być terenem otwartym, tył wysokim, dającym wsparcie, lewa, podobnie jak i prawa, lecz nie aż tak znacząco. Z tego zaś wynika, że dla feng shui teren pofałdowany jest lepszy aniżeli płaski. Istnieją także inne reguły, które znajdują zastosowanie przy aranżowaniu terenu pod dom i wokół niego. Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, na jakim terenie nie wolno budować domu, biura czy jakiegokolwiek innego budynku. Otóż według feng shui trzeba unikać miejsc, gdzie kiedyś znajdowały się: szpital, cmentarz, zakład pogrzebowy, posterunek policji, koszary wojskowe, rzeźnia, świątynia czy spalony dom. Wszystkie te miejsca „skażono” niekorzystnymi energiami i aby je zneutralizować, trzeba wymienić warstwę ziemi, co najmniej metrowej grubości, gdyż właśnie w niej zgromadzone jest negatywne promieniowanie. Nie jest też bez znaczenia, jakiego kształtu budynek zamierzamy postawić. Generalna zasada, jaka w tym zakresie obowiązuje głosi, że kształty domów, pokoi i mebli powinny być zgodne z naturą. A w naturze nie występuje przecież kwadrat, trójkąt, czy jakakolwiek inna „kanciastość”. Idealnymi są: koło, kształt kropli, owal. Oczywiście projektując dom nie można ograniczać się tylko do tych najkorzystniejszych kształtów. Trzeba być rozsądnym, co oznacza, że należy zmierzać ku owalowi, ku wewnętrznemu ładowi, który jest właśnie dążeniem ku kształtom łagodnym, opływowym, z pewnością zaś nie ku ostrym - będącymi wyrazem i źródłem agresji. W feng shui uważa się, że domy o ostrych kształtach trójkąta lub liter: L, U i H mają promieniowanie nieodpowiednie dla człowieka. Gdy jednak zdarzy się, że ktoś wejdzie w posiadanie tego rodzaju budynku, wówczas dzięki rozbudowie, aranżacji przestrzeni zewnętrznej, a także wnętrza domu musi zrobić wszystko, by tym kształtom nadać harmonię. Zaprojektowanie kształtnego domu to jeden z etapów pracy. Poprzedza go zazwyczaj wybór działki, na której będzie się znajdował. Na posesjach o regularnych kształtach usytuowanie domu nie odgrywa tak zasadniczej roli, jak w przypadku działki nieregularnej. Na działkach regularnych najlepiej po prostu stawiać domy w tylnej części lub na środku. Na nieregularnych wszelkie czynności mające poprawić feng shui powinny zmierzać do tego, by oko człowieka, a dzięki niemu cała jego psychika, odbierały działkę - już wraz z wybudowanym domem - jako formę symetryczną, zmierzającą ku okręgowi. Można także, jeśli nie znajdzie się lepszego rozwiązania dla działki, tak ją wydzielić, by wrażenie owalu górowało nad postrzeganiem innych kształtów. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic