UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Viewing posts categorised under: Służba zdrowia

Wprowadzenie nowej usługi -program funkcjonalno-użytkowy szpitala

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Szanowni Państwo, Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie projektowania obiektów szpitalnych (doświadczenie), a także cztery już zrealizowane, programy funkcjonalno użytkowe  zmotywowały nas do oficjalnego wprowadzenia nowej usługi dla jednostek służby zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: http://ari.com.pl/budownictwo-sluzby-zdrowia/ . Racjonalny program funkcjonalno-użytkowy decyduje o jakości i efektywności inwestycji szpitalnej. W trakcie jego przygotowania uwzględniamy wszystkie aspekty związane z prawem budowlanym i technologią szpitalną. Jeżeli zależy Państwu również na aspektach biznesowo-finansowych przygotowania inwestycji to zachęcamy do skorzystania z oferty opracowania: Audytu budowlano-strategicznego. Niniejsze zlecenie wykonaliśmy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawozdanie z opracowania audytu znajduje się na następującej stronie internetowej (wiecej>>). W trakcie naszej pracy ściśle współpracujemy ze Zleceniodawcą. Dążymy do zadowolenia wszystkich beneficjentów inwestycji. Równocześnie naszym celem jest równowaga między funkcjonalnością i ekonomiką rozwiązań. Zapraszamy do współpracy, Zespół Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o.

PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Zakończyliśmy pracę nad: PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM DLA MILICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. Jest to kolejny program funkcjonalno-użytkowy przygotowany dla szpitala. Jako biuro projektów jesteśmy dumni z zaufania jakimi obdarzyły nas jednostki służby zdrowia. Nasza wiedza i doświadczenie nieustannie wzrasta dzięki czemu oferujemy lepsze usługi.

Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów służby zdrowia

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

1. STRONA TYTUŁOWA 2. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  3. CZĘŚĆ OGÓLNA  3.1. Nazwa zamówienia 3.2. Adres obiektu budowlanego 3.3. Kody i nazwy CPV 3.4. Nazwa i adres Zamawiającego 3.5. Stan prawny terenu i obiektu 3.6. Ochrona konserwatorska 3.7. Autor programu funkcjonalno-użytkowego 3.8. Podstawa prawna wykonania programu funkcjonalno-użytkowego 3.9. Podstawy merytoryczne Zamawiającego do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 3.10. Przedmiot opracowania 3.11. Zakres opracowania 3.12. Cel opracowania 4. CZĘŚĆ OPISOWA 4.1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA 4.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4.1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 4.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia . 4.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych wg PN-ISO 9836;1997 4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.3.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 4.3.2. Wymagania w zakresie architektury 4.3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji 4.3.4. Wymagania w zakresie instalacji, źródeł ciepła 4.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia 4.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 4.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY 5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego 5.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 5.2.1. kopie mapy zasadniczej 5.2.2. wyniki badań gruntowo-wodnych 5.2.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 5.2.4. inwentaryzacja zieleni 5.2.5. dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 5.2.6. pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 5.2.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych 5.2.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych., energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 6. CZĘŚĆ GRAFICZNA 7. ZAŁĄCZNIKI     Zakres opracowania może ulec zwiększeniu w efekcie analiz i negocjacji z administracją szpitala.

Architektura – Listopad 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia Użyteczność publiczna

Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-1
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-2
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-4
Oddział Zakazny Szpitala w Poznaniu- Architektura listopad 2009-5

Nasz projekt konkursowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Audyt budowlano-strategiczny SPZOZ Grodzisk Wielkopolski (+koncepcja rozbudowy)

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Celem audytu budowlano-strategicznego jest dokładna analiza budynku szpitalnego i wymaganych modernizacji, przebudów, rozbudów, aby budynek spełniaj wymogi stawiane przez obiektami służby zdrowia przez Ustawodawcę. Drugim obszarem audytu jest analiza strategiczna, która w centrum swojej uwagi stawia sposobu funkcjonowania szpitala, zarządzania nim oraz perspektywy rozwoju.

Połączenie tych dwóch obszarów analizy daje kadrze zarządzającej i jej zwierzchnią kompleksową wiedzę na temat silnych i słabych stron jego działalności. Wymaganych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do spełnienia wymogów ustawy i zmian organizacyjnych, które przełożą się na zwiększenie efektywności pracy, poprawę wizerunku szpitala.

Audyt architektoniczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski 

1. Analiza architektoniczno-technologiczny:

 • Inwentaryzację całego budynku
 • Analiza niezgodności z obowiązującymi przepisami
 • Ocena możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów
 • Wstępna koncepcja architektoniczna
 • Wycena prac projektowych i budowlanych

2. Analiza finansowo-organizacyjna zawiera:

 • Analiza makroekonomiczna (polityczna, społeczna, ekonomiczna i technologiczna)
 • Analiza mikroekonomiczna
 • Analiza konkurencyjności szpitala
 • Analiza finansowa
 • Analiza wpływu rozbudowy na długookresową sytuację finansową szpitala i potencjału rozwoju
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski f1
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski B_33

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Puszczykowie – WIELSPIN

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego prezentuje wiele dylematów w kwestiach budowlanych jak i strategicznych. Koncepcja architektoniczna musi być oparta o założenia funkcjonalno-użytkowe nowego budynku, a one powinny w znaczącym stopniu wynikać z dwóch źródeł: funkcjonalności istniejącego budynku i oczekiwanego ich rozwoju.

Budynek podstawowy powinien korelować z nową inwestycją tworząc równowagę architektoniczną i biznesową.

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Puszczykowie

Inwestor (Investor):

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji- WIELSPIN

Lokalizacja (Location):

Puszczykowo

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 2'431,8 m2

Kubatura (building parameters): 9'984,87 m2

Projekt (project): 2011r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak

mgr inż. arch. Maciej Armanowski

Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin 2
Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin