UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów służby zdrowia

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

1. STRONA TYTUŁOWA

2. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

3. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1. Nazwa zamówienia

3.2. Adres obiektu budowlanego

3.3. Kody i nazwy CPV

3.4. Nazwa i adres Zamawiającego

3.5. Stan prawny terenu i obiektu

3.6. Ochrona konserwatorska

3.7. Autor programu funkcjonalno-użytkowego

3.8. Podstawa prawna wykonania programu funkcjonalno-użytkowego

3.9. Podstawy merytoryczne Zamawiającego do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego

3.10. Przedmiot opracowania

3.11. Zakres opracowania

3.12. Cel opracowania

4. CZĘŚĆ OPISOWA

4.1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

4.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

4.1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

lub zakres robót budowlanych

4.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .

4.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

– Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych wg PN-ISO 9836;1997

4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.3.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy

4.3.2. Wymagania w zakresie architektury

4.3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

4.3.4. Wymagania w zakresie instalacji, źródeł ciepła

4.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia

4.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

4.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia inwestycyjnego

5.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania

robót budowlanych, w szczególności:

5.2.1. kopie mapy zasadniczej

5.2.2. wyniki badań gruntowo-wodnych

5.2.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

5.2.4. inwentaryzacja zieleni

5.2.5. dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

5.2.6. pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

5.2.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektu budowlanego podlegającego

przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń

technologicznych

5.2.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych.,

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych

lub wodnych

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

7. ZAŁĄCZNIKI  

 

Zakres opracowania może ulec zwiększeniu w efekcie analiz i negocjacji z administracją szpitala.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.