UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl

Studium wykonalności

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Business

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy- podsumowanie

2. Definicja projektu zamierzonej inwestycji

3. Charakterystyka projektu:

3.1. Podsumowanie informacji

– Tytuł

– Lokalizacja projektu

3.2. Polityka rządowa/regionalna

3.3. Położenie geograficzne

3.4. Potencjał społeczno-geograficzny

– uwarunkowania demograficzne

– uwarunkowania kulturowo-turystyczne

– uwarunkowania technologiczne

– uwarunkowania ekonomiczne

3.5. Zidentyfikowane problemy

3.6. Logika inwestycji

– Cele projektu

– Komplementarność z innymi oddziaływaniami/programami

– Rezultaty

– Produkty

3.7. Analiza instytucjonalna

– Wykonalność instytucjonalna projektu

– Trwałość projektu

– Analiza prawna wykonalności inwestycji

4. Analiza techniczna lub technologiczna

4.1. Ocena technologiczna projektu

4.2. Opis stanu aktualnego

4.3. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu

5.1. Podsumowane parametry systemu

5.2. Pozostałe inwestycje w systemie

5.3. Opis systemu zaopatrzenia

6. Analiza finansowa

6.1. Nakłady inwestycyjne na realizacje projektu

6.2. Źródła finansowania projektu

6.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji

– Polityka cenowa

– Aktualny i przyszły popyt na usługi

– Plan przychodów

6.4. Program zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora

6.5. Rachunek zysków i strat dla projektu

6.6. Rachunek przepływów inwestora po realizacji i zmiana przypływów pieniężnych wywołana realizacją przedsięwzięcia

6.7. Znaczący zysk netto

7. Analiza ekonomiczna

7.1. Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej

7.2. Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji

7.3. Analiza wskaźnikowa

8. Analiza oddziaływania na środowisko

8.1. Ochrona wód podziemnych

8.2. Gospodarka wodno-ściekowa

8.3. Ochrona przed hałasem

8.4. Ochrona powietrza

8.5. Ochrona biosfery

8.6. Gospodarka odpadami

8.7. Bezpośredni efekt ekonomiczny

9. Podsumowanie i wnioski

10. Spis załączników

– Zestawienie nakładów inwestycyjnych

– Harmonogram realizacji inwestycji

– Harmonogram finansowy realizacji inwestycji

– Źródło finansowania inwestycji z podziałem na lata

– Prognoza zadłużenia oraz obciążeń budżetu

– Pozycja finansowa inwestora wg budżetu

– Wielkość rocznego popytu na usługi

– Przychody z tytułu świadczonych usług

– Koszty działalności inwestora

– Plan amortyzacji

– Rachunek zysków i strat

– Kapitał obrotowy netto

– Rachunek przepływów pieniężnych

– Przepływy pieniężne

– Wskaźniki finansowej efektywności inwestycji

– Dane do obliczenia wskaźnika samofinansowania inwestycji

– Plan inwestycji- okres/nakłady

Tags: , , , ,

Comments are closed.