UA-51465311-1
  • Phone: 61-8-208-593
  • Email Address: info@ari.com.pl
Showing posts tagged with: program funkcjonalno użytkowy dla szpitali

Wprowadzenie nowej usługi -program funkcjonalno-użytkowy szpitala

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Szanowni Państwo, Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie projektowania obiektów szpitalnych (doświadczenie), a także cztery już zrealizowane, programy funkcjonalno użytkowe  zmotywowały nas do oficjalnego wprowadzenia nowej usługi dla jednostek służby zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: http://ari.com.pl/budownictwo-sluzby-zdrowia/ . Racjonalny program funkcjonalno-użytkowy decyduje o jakości i efektywności inwestycji szpitalnej. W trakcie jego przygotowania uwzględniamy wszystkie aspekty związane z prawem budowlanym i technologią szpitalną. Jeżeli zależy Państwu również na aspektach biznesowo-finansowych przygotowania inwestycji to zachęcamy do skorzystania z oferty opracowania: Audytu budowlano-strategicznego. Niniejsze zlecenie wykonaliśmy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawozdanie z opracowania audytu znajduje się na następującej stronie internetowej (wiecej>>). W trakcie naszej pracy ściśle współpracujemy ze Zleceniodawcą. Dążymy do zadowolenia wszystkich beneficjentów inwestycji. Równocześnie naszym celem jest równowaga między funkcjonalnością i ekonomiką rozwiązań. Zapraszamy do współpracy, Zespół Przedsiębiorstwa ARI sp. z o.o.

Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów służby zdrowia

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

1. STRONA TYTUŁOWA 2. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  3. CZĘŚĆ OGÓLNA  3.1. Nazwa zamówienia 3.2. Adres obiektu budowlanego 3.3. Kody i nazwy CPV 3.4. Nazwa i adres Zamawiającego 3.5. Stan prawny terenu i obiektu 3.6. Ochrona konserwatorska 3.7. Autor programu funkcjonalno-użytkowego 3.8. Podstawa prawna wykonania programu funkcjonalno-użytkowego 3.9. Podstawy merytoryczne Zamawiającego do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 3.10. Przedmiot opracowania 3.11. Zakres opracowania 3.12. Cel opracowania 4. CZĘŚĆ OPISOWA 4.1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA 4.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4.1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 4.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia . 4.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych wg PN-ISO 9836;1997 4.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.3.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 4.3.2. Wymagania w zakresie architektury 4.3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji 4.3.4. Wymagania w zakresie instalacji, źródeł ciepła 4.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia 4.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 4.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY 5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego 5.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 5.2.1. kopie mapy zasadniczej 5.2.2. wyniki badań gruntowo-wodnych 5.2.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 5.2.4. inwentaryzacja zieleni 5.2.5. dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 5.2.6. pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 5.2.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych 5.2.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych., energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 6. CZĘŚĆ GRAFICZNA 7. ZAŁĄCZNIKI     Zakres opracowania może ulec zwiększeniu w efekcie analiz i negocjacji z administracją szpitala.