UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Showing posts tagged with: Przedsiębiorstwo ARI

Architektura – Styczeń 2006

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-1
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-2
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-3
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-4
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-5
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-6
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-7

Nasz projekt biurowy przygotowany dla firmy Solar został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Luty 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009- 1
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-2
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-3
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-4

Nasz projekt konkursowy Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Marzec 2008

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Użyteczność publiczna

Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008- 1
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008-3
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008- 2
Dworzec Autobudowy- Architektura Marzec 2008 5

Nasz projekt konkursowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Realizacja naszych budynków mieszkaniowych na ukończeniu!

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 7

Dlaczego SZTUKA PROJEKTOWANIA I BIZNESU?

by architekturaibusiness 0 comments

Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Słowniczek:

 • Sztuka projektowania i biznesu: to umiejętność integrowania sfery biznesowej z projektową. Celem jest zwiększenie korzyści z realizacji inwestycji budowlanej, tak deweloperskiej jak biurowej.

 • Sztuka: niby drobiazg, ale dobre przygotowanie inwestycji może zaważyć na efektywności rozwoju firmy, tworzy tożsamość, inspiruje, elektryzuje.

 • Biznes: w dzisiejszych czasach każdy drobiazg ma znaczenie, dlatego też przed każdą inwestycją poświęcamy wiele czasu na analizę rynku i działania typowo biznesowe, które podnoszą atrakcyjność inwestycji.

Biuro projektów architektonicznych zajmowało się projektowaniem- STEREOTYP!Te czasu już minęły. W dzisiejszych czasach jedynie umiejętność tworzenia inspirującego projektu architektonicznego w pełni dostosowanego biznesowo do wymagań klientów ostatecznych- ludzi, zapewnia sukces.

Cechy rozpoznawcze biura projektowego jak: WIARYGODNOŚĆ (ilość zrealizowanych projektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), STABILNOŚĆ (kapitał zakładowy, forma prawna) DOŚWIADCZENIE (okres funkcjonowania na rynku i ilość zrealizowanych obiektów) INNOWACYJNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE (otwartość, elastyczność w czasie współpracy), nadal mają duże znaczenie, ale biznes- czyli umiejętność zaspokajania korzyści klienta ostatecznego decyduje o sukcesie biura.

Na początku współpracy zachęcamy naszych klientów, aby opowiedzieli nam o swoich celach. Na ich podstawie przygotowujemy strukturę pracy, aby osiągnąć pełną satysfakcję. Wizja Klienta to klucz, ale w pięknych projektach koncepcyjnych brakuje dokładnego przygotowania biznesowego i dodatków wzbogacających całość. Dbamy o szczegóły dlatego opierając się na analizie rynku poprawiamy i ulepszamy elementy budynku tworząc jego przewagę konkurencyjną.

Każdorazowo po zakończeniu pracy stawiamy się w pozycji naszego klienta i zadajemy sobie pytanie:

 • Czy efekt naszej pracy jest tym co sami chcielibyśmy otrzymać...

 • Satysfakcja i uśmiech na ustach pojawia się sam... Wtedy wiemy że nasza praca ma sens! - Właśnie dlatego łączymy sztukę projektowania i biznesu.

Autor:

mgr Marek Bogumił Krzymiński, MIB 

Biznes plan inwestycji budowlanej

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Biznes plan inwestycji budowlanej jest bardzo ważnym dokumentem weryfikującym wszystkie założenia organizacyjno-marketingowo-finansowe planowanej inwestycji. Biznes plan jest bardzo często zaniedbywany przez Inwestorów ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i kapitału. Zawsze zachęcamy Inwestora do przygotowania tego dokumentu, podobnie jak programu funkcjonalno-użytkowego, aby przemyśleć najważniejsze kwestie przygotowywanej inwestycji.

Aktualna wiedza na temat rynku, potrzeb i oczekiwań klientów, konkurencyjności inwestycji deweloperskich i innych aspektów rynkowych przekłada się na konkurencyjność przygotowywanej inwestycji. Konkurencyjność inwestycji natomiast można interpretować przez pryzmat jej dochodowości i zyskowności na której inwestorowi ostatecznie zależy. Brak szczegółowego przygotowania inwestycji w obszarze strategicznym przekłada się na spadek efektywności finansowej.

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7

Etap 1: Ogólne informacje o Inwestorze.

 • Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności.
 • Struktura organizacyjna
 • Zakres działania
 • Informacja o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o zrealizowanych inwestycjach
 • Informacja o dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi
 • Opis posiadanego majątku trwałego i ruchomego
 • Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Opis kadry kierowniczej

Etap 2: Prezentacja inwestycji budowlanej.

 • Etap formalno-prawny.
 • Opis projektu.
 • Jednostki uczesticzące w realizacji projektu.
 • Techniczno organizacyjne warunki realizacji.

Etap 3: Analiza strategiczna rynku i konkurencji.

 • Analiza makroekonomiczna otoczenia inwestycji:
  • Koniunktura gospodarcza
  • Bariera administracyjna
  • Grupy docelowe klientów: segmentacja według wieku, wykształcenia, stylu życia, wynagrodzenie itd.
  • Podatki
 • Analiza mikroekonomiczna:
  • Prognoza popytu
  • Ocena działań konkurencji na rynku
  • Porównanie ofert konkurencyjnych

Etap 4: Strategia marketingowa.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów wyznaczonych jako grupy docelowe klientów na etapie segmentacji rynku.
 • Wyznaczenie strategii cenowej w stosunku do powierzchni inwestycji.
 • Opracowanie systemu kanałów dystrybucji oferty.
 • Przygotowanie strategii promocji oferty (harmonogram i budżet).
 • Opracowanie harmonogramu sprzedaży.

Etap 5: Analiza finansowa.

 •  Prognozy analizy finansowej
 • Prognozy sprzedaży
 • Prognoza nakładów inwestycyjnych
 • Prognoza struktury finansowania projektu z podziałem na poziomy finansowania
 • Prognoza kosztów finansowych
 • Prognoza przepływów środków pieniężnych w okresie kredytowania
 • Prognoza przepływów gotówkowych
 • Prognozy w przepływach kwartalnych na cały okres kredytowania przedsięwzięcia, bilans, rachunek zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa, wykorzystująca wskaźniki stosowane przy ocenie zdolności kredytowej.
 • Ocena efektywności projektu:
  • Zdyskontowane strumienie pieniężne (IRR i NPV)
  • Wskaźnik rentowności
  • Analiza wrażliwości projektu oraz jego podatności na wzrost kosztów rzeczowych i finansowych

Etap 6: Analiza SWOT modelu biznesowego inwestycji.

 • Mocne strony projektu
 • Słabe strony projektu
 • Szanse realizacji projektu
 • Zagrożenia dla projektu

Analiza SWOT jest przygotowania na podstawie dziewięciu czynników tworzących model biznesowy inwestycji. Są to takie elementy jak: partnerzy biznesowi, kluczowe zasoby, procesy administracyjne, wartość oferty, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła i wartości przychodów i źródła i wartości kosztów.

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne ul. Wagrowska Poznań

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Projekt zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej

Inwestor (Investor):

POL INWEST sp. z o.o.

Lokalizacja (Location):

Poznań, ul. Wagrowska

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 12756,8 m2

Kubatura (building parameters): 104160 m3

Projekt (project): 2008r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski

mgr inż. arch. Monika Wróblewska

mgr inż. arch. Katarzyna Janiak

Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 22
Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 33

Audyt budowlano-strategiczny SPZOZ Grodzisk Wielkopolski (+koncepcja rozbudowy)

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Celem audytu budowlano-strategicznego jest dokładna analiza budynku szpitalnego i wymaganych modernizacji, przebudów, rozbudów, aby budynek spełniaj wymogi stawiane przez obiektami służby zdrowia przez Ustawodawcę. Drugim obszarem audytu jest analiza strategiczna, która w centrum swojej uwagi stawia sposobu funkcjonowania szpitala, zarządzania nim oraz perspektywy rozwoju.

Połączenie tych dwóch obszarów analizy daje kadrze zarządzającej i jej zwierzchnią kompleksową wiedzę na temat silnych i słabych stron jego działalności. Wymaganych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do spełnienia wymogów ustawy i zmian organizacyjnych, które przełożą się na zwiększenie efektywności pracy, poprawę wizerunku szpitala.

Audyt architektoniczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski 

1. Analiza architektoniczno-technologiczny:

 • Inwentaryzację całego budynku
 • Analiza niezgodności z obowiązującymi przepisami
 • Ocena możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów
 • Wstępna koncepcja architektoniczna
 • Wycena prac projektowych i budowlanych

2. Analiza finansowo-organizacyjna zawiera:

 • Analiza makroekonomiczna (polityczna, społeczna, ekonomiczna i technologiczna)
 • Analiza mikroekonomiczna
 • Analiza konkurencyjności szpitala
 • Analiza finansowa
 • Analiza wpływu rozbudowy na długookresową sytuację finansową szpitala i potencjału rozwoju
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski f1
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski B_33

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Puszczykowie – WIELSPIN

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Business Służba zdrowia

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego prezentuje wiele dylematów w kwestiach budowlanych jak i strategicznych. Koncepcja architektoniczna musi być oparta o założenia funkcjonalno-użytkowe nowego budynku, a one powinny w znaczącym stopniu wynikać z dwóch źródeł: funkcjonalności istniejącego budynku i oczekiwanego ich rozwoju.

Budynek podstawowy powinien korelować z nową inwestycją tworząc równowagę architektoniczną i biznesową.

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Puszczykowie

Inwestor (Investor):

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji- WIELSPIN

Lokalizacja (Location):

Puszczykowo

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 2'431,8 m2

Kubatura (building parameters): 9'984,87 m2

Projekt (project): 2011r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak

mgr inż. arch. Maciej Armanowski

Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin 2
Obiekt służby zdrowia | Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin

Wykres urodzeniowy budynku. Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo Feng Shui

 Chcąc dokonać zmian feng shui, nie tylko w biurze, lecz także w każdej innej przestrzeni, trzeba odwołać się do określonych danych, które niejako umotywują nasze zmiany. Zmian nie można dokonywać w ciemno, tylko z powodu, że czuje się, że tak powinno być. Każda zmiana musi zostać uwiarygodniona założeniami tej czy innej techniki, czemu właśnie służy zebranie potrzebnych danych. Za najważniejsze w feng shui uznaje się dokonanie pomiaru skierowania i osadzenia budynku, w którym przyjdzie nam pracować. Nie ma znaczenia czy jest to budynek zajmowany tylko przez nas, czy też użytkowany przez kilka firm. Ustalenie, zwykle dokonywane przy pomocy kompasu geomantycznego Luo pan, skierowania i osadzenia budynku pozwala na opracowanie jego wykresu urodzeniowego, którego analiza pozwala na wprowadzenie właśnie tych, a nie innych zmian. Zatem u podstaw działań feng shui leży wykres urodzeniowy. Wykres urodzeniowy można stworzyć dla każdego człowieka, jak również dla każdego budynku. W przypadku człowieka za dane wyjściowe bierzemy rok, miesiąc i dzień i godzinę urodzenia, co się zaś tyczy budynku to danymi tymi są kierunki geograficzne skierowania i osadzenia jak również okres, w którym został on oddany do użytku. Już teraz widać, że można wpływać na wykres urodzeniowy każdej przestrzeni bądź to dobierając najlepsze dla niej skierowanie i osadzenie, bądź też oddając ją do użytku w najbardziej sprzyjającym okresie. Także dobór remediów feng shui do poszczególnych rejonów biura można oprzeć na jego wykresie urodzeniowym. Im jest on dokładniej zrobiony tym wprowadzone zmiany efektywniejsze i dłużej trwające. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stworzenie wykresu urodzeniowego domu jest bardzo skomplikowane, tymczasem nie jest ono trudniejsze od wypełnienia prostego zadania matematycznego. Nie przypadkowo odwołuję się tutaj do matematyki, której domeną są liczby, gdyż ten dział feng shui, który zajmuje się przygotowanie wykresów urodzeniowych nazywa się numerologią. Warto więc tutaj zdefiniować czym jest numerologia. Jest to nauka o wpływie liczb na człowieka. Liczby te mogą pochodzić z najróżniejszych obszarów: z numerów telefonu, z daty urodzenia, z nazwiska czy adresu, W feng shui jednak liczby pochodzą z bardziej tajemniczego obszaru, a mianowicie z gwiazd, które goszczą w użytkowanej przez człowieka przestrzeni. A gwiazd mamy dziewięć, ponumerowanych od jeden do dziewięciu. Za korzystne uznaje się gwiazdy oznaczone numerami 1, 4, 6 i 8, za niekorzystne zaś gwiazdy 2, 5 i 7. Gwiazdy nr 3 i 9 czasami są dobre, a czasami złe, zależne jest to od co najmniej kilku okoliczności. Jednakże to nie pojedyncze gwiazdy decydują o korzystnym lub niekorzystnym wpływie danego pomieszczenia, lecz układ gwiazd, co znacznie komplikuje to zagadnienie. U podstaw tworzenia wykresu urodzeniowego biura leży przekonanie, że każdą przestrzeń można podzielić (w zgodzie z tzw. kwadratem magicznym) na dziewięć różnych sektorów. Sektorami tymi rządzą określone prawa, w każdym z sektorów goszczą gwiazdy czy to okresu dwudziestoletniego, rocznego czy tez miesięcznego. Jeżeli zatem nasze biuro znajduje się właśnie w tym, a nie innym rejonie, oznacza to, że pozostajemy pod wpływem tych gwiazd, które w tym rejonie goszczą. Oczywiście najlepiej byłoby, aby w naszym biurze panowały jedynie gwiazdy dobre. Ponieważ nie zdarza się to często warto jest posiąść wiedzę po tym, co trzeba zrobić by zneutralizować działanie gwiazd niekorzystnych. A może by udać się na urlop właśnie wtedy, gdy w naszym biurze zapanowały dwójka z piątką lub dwie dwójki? Możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo wiele. Nie sposób i bezcelowe jest tutaj dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób opracować wykres urodzeniowy biura. Niech tym zajmą się fachowcy. Dla nas ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę, która zawarta jest w każdym poprawnie sporządzonym wykresie. Przede wszystkim nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w biurze czy domu bez sięgnięcia do jego wykresu urodzeniowego. To właśnie on pozwoli nam bezpiecznie, bez ryzyka zastosować takie a nie inne remedium. Z wykresu urodzeniowego można także wyrokować o tym, jak długo danemu miejscu będzie sprzyjał los, czy też jak długo będzie prześladował go pech. Dzięki takiej analizie można kształtować strategię firmy. Autor: Jacek Kryg