UA-51465311-1
 • Phone: 61-8-208-593
 • Email Address: info@ari.com.pl
Showing posts tagged with: Sztuka projektowania i biznesu

Architektura – Styczeń 2006

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-1
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-2
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-3
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-4
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-5
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-6
Solar Office Building- Architektura Styczeń 2006-7

Nasz projekt biurowy przygotowany dla firmy Solar został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Architektura – Luty 2009

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Biurowce

Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009- 1
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-2
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-3
Sąd i prokuratura w Szamotułach- Architektura Luty 2009-4

Nasz projekt konkursowy Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach został doceniony przez Magazyn Architekura. Zapraszamy do przeczytania wspomnianej publikacji.

Realizacja naszych budynków mieszkaniowych na ukończeniu!

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 7

Dlaczego SZTUKA PROJEKTOWANIA I BIZNESU?

by architekturaibusiness 0 comments

Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Słowniczek:

 • Sztuka projektowania i biznesu: to umiejętność integrowania sfery biznesowej z projektową. Celem jest zwiększenie korzyści z realizacji inwestycji budowlanej, tak deweloperskiej jak biurowej.

 • Sztuka: niby drobiazg, ale dobre przygotowanie inwestycji może zaważyć na efektywności rozwoju firmy, tworzy tożsamość, inspiruje, elektryzuje.

 • Biznes: w dzisiejszych czasach każdy drobiazg ma znaczenie, dlatego też przed każdą inwestycją poświęcamy wiele czasu na analizę rynku i działania typowo biznesowe, które podnoszą atrakcyjność inwestycji.

Biuro projektów architektonicznych zajmowało się projektowaniem- STEREOTYP!Te czasu już minęły. W dzisiejszych czasach jedynie umiejętność tworzenia inspirującego projektu architektonicznego w pełni dostosowanego biznesowo do wymagań klientów ostatecznych- ludzi, zapewnia sukces.

Cechy rozpoznawcze biura projektowego jak: WIARYGODNOŚĆ (ilość zrealizowanych projektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), STABILNOŚĆ (kapitał zakładowy, forma prawna) DOŚWIADCZENIE (okres funkcjonowania na rynku i ilość zrealizowanych obiektów) INNOWACYJNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE (otwartość, elastyczność w czasie współpracy), nadal mają duże znaczenie, ale biznes- czyli umiejętność zaspokajania korzyści klienta ostatecznego decyduje o sukcesie biura.

Na początku współpracy zachęcamy naszych klientów, aby opowiedzieli nam o swoich celach. Na ich podstawie przygotowujemy strukturę pracy, aby osiągnąć pełną satysfakcję. Wizja Klienta to klucz, ale w pięknych projektach koncepcyjnych brakuje dokładnego przygotowania biznesowego i dodatków wzbogacających całość. Dbamy o szczegóły dlatego opierając się na analizie rynku poprawiamy i ulepszamy elementy budynku tworząc jego przewagę konkurencyjną.

Każdorazowo po zakończeniu pracy stawiamy się w pozycji naszego klienta i zadajemy sobie pytanie:

 • Czy efekt naszej pracy jest tym co sami chcielibyśmy otrzymać...

 • Satysfakcja i uśmiech na ustach pojawia się sam... Wtedy wiemy że nasza praca ma sens! - Właśnie dlatego łączymy sztukę projektowania i biznesu.

Autor:

mgr Marek Bogumił Krzymiński, MIB 

Studium wykonalności

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Business

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy- podsumowanie 2. Definicja projektu zamierzonej inwestycji 3. Charakterystyka projektu: 3.1. Podsumowanie informacji - Tytuł - Lokalizacja projektu 3.2. Polityka rządowa/regionalna 3.3. Położenie geograficzne 3.4. Potencjał społeczno-geograficzny - uwarunkowania demograficzne - uwarunkowania kulturowo-turystyczne - uwarunkowania technologiczne - uwarunkowania ekonomiczne 3.5. Zidentyfikowane problemy 3.6. Logika inwestycji - Cele projektu - Komplementarność z innymi oddziaływaniami/programami - Rezultaty - Produkty 3.7. Analiza instytucjonalna - Wykonalność instytucjonalna projektu - Trwałość projektu - Analiza prawna wykonalności inwestycji 4. Analiza techniczna lub technologiczna 4.1. Ocena technologiczna projektu 4.2. Opis stanu aktualnego 4.3. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu 5.1. Podsumowane parametry systemu 5.2. Pozostałe inwestycje w systemie 5.3. Opis systemu zaopatrzenia 6. Analiza finansowa 6.1. Nakłady inwestycyjne na realizacje projektu 6.2. Źródła finansowania projektu 6.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji - Polityka cenowa - Aktualny i przyszły popyt na usługi - Plan przychodów 6.4. Program zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora 6.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 6.6. Rachunek przepływów inwestora po realizacji i zmiana przypływów pieniężnych wywołana realizacją przedsięwzięcia 6.7. Znaczący zysk netto 7. Analiza ekonomiczna 7.1. Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej 7.2. Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji 7.3. Analiza wskaźnikowa 8. Analiza oddziaływania na środowisko 8.1. Ochrona wód podziemnych 8.2. Gospodarka wodno-ściekowa 8.3. Ochrona przed hałasem 8.4. Ochrona powietrza 8.5. Ochrona biosfery 8.6. Gospodarka odpadami 8.7. Bezpośredni efekt ekonomiczny 9. Podsumowanie i wnioski 10. Spis załączników - Zestawienie nakładów inwestycyjnych - Harmonogram realizacji inwestycji - Harmonogram finansowy realizacji inwestycji - Źródło finansowania inwestycji z podziałem na lata - Prognoza zadłużenia oraz obciążeń budżetu - Pozycja finansowa inwestora wg budżetu - Wielkość rocznego popytu na usługi - Przychody z tytułu świadczonych usług - Koszty działalności inwestora - Plan amortyzacji - Rachunek zysków i strat - Kapitał obrotowy netto - Rachunek przepływów pieniężnych - Przepływy pieniężne - Wskaźniki finansowej efektywności inwestycji - Dane do obliczenia wskaźnika samofinansowania inwestycji - Plan inwestycji- okres/nakłady

Biznes plan inwestycji budowlanej

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Audyt Biurowce Business Deweloperstwo

Biznes plan inwestycji budowlanej jest bardzo ważnym dokumentem weryfikującym wszystkie założenia organizacyjno-marketingowo-finansowe planowanej inwestycji. Biznes plan jest bardzo często zaniedbywany przez Inwestorów ponieważ wymaga czasu, zaangażowania i kapitału. Zawsze zachęcamy Inwestora do przygotowania tego dokumentu, podobnie jak programu funkcjonalno-użytkowego, aby przemyśleć najważniejsze kwestie przygotowywanej inwestycji.

Aktualna wiedza na temat rynku, potrzeb i oczekiwań klientów, konkurencyjności inwestycji deweloperskich i innych aspektów rynkowych przekłada się na konkurencyjność przygotowywanej inwestycji. Konkurencyjność inwestycji natomiast można interpretować przez pryzmat jej dochodowości i zyskowności na której inwestorowi ostatecznie zależy. Brak szczegółowego przygotowania inwestycji w obszarze strategicznym przekłada się na spadek efektywności finansowej.

Inwestycje projekt- Przedsiębiorstwo ARI 4
Budynek mieszkaniowy-wielorodzinny ul. Szymanowiskiego Poznań 7

Etap 1: Ogólne informacje o Inwestorze.

 • Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności.
 • Struktura organizacyjna
 • Zakres działania
 • Informacja o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o zrealizowanych inwestycjach
 • Informacja o dotychczasowej współpracy z instytucjami finansowymi
 • Opis posiadanego majątku trwałego i ruchomego
 • Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Opis kadry kierowniczej

Etap 2: Prezentacja inwestycji budowlanej.

 • Etap formalno-prawny.
 • Opis projektu.
 • Jednostki uczesticzące w realizacji projektu.
 • Techniczno organizacyjne warunki realizacji.

Etap 3: Analiza strategiczna rynku i konkurencji.

 • Analiza makroekonomiczna otoczenia inwestycji:
  • Koniunktura gospodarcza
  • Bariera administracyjna
  • Grupy docelowe klientów: segmentacja według wieku, wykształcenia, stylu życia, wynagrodzenie itd.
  • Podatki
 • Analiza mikroekonomiczna:
  • Prognoza popytu
  • Ocena działań konkurencji na rynku
  • Porównanie ofert konkurencyjnych

Etap 4: Strategia marketingowa.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów wyznaczonych jako grupy docelowe klientów na etapie segmentacji rynku.
 • Wyznaczenie strategii cenowej w stosunku do powierzchni inwestycji.
 • Opracowanie systemu kanałów dystrybucji oferty.
 • Przygotowanie strategii promocji oferty (harmonogram i budżet).
 • Opracowanie harmonogramu sprzedaży.

Etap 5: Analiza finansowa.

 •  Prognozy analizy finansowej
 • Prognozy sprzedaży
 • Prognoza nakładów inwestycyjnych
 • Prognoza struktury finansowania projektu z podziałem na poziomy finansowania
 • Prognoza kosztów finansowych
 • Prognoza przepływów środków pieniężnych w okresie kredytowania
 • Prognoza przepływów gotówkowych
 • Prognozy w przepływach kwartalnych na cały okres kredytowania przedsięwzięcia, bilans, rachunek zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa, wykorzystująca wskaźniki stosowane przy ocenie zdolności kredytowej.
 • Ocena efektywności projektu:
  • Zdyskontowane strumienie pieniężne (IRR i NPV)
  • Wskaźnik rentowności
  • Analiza wrażliwości projektu oraz jego podatności na wzrost kosztów rzeczowych i finansowych

Etap 6: Analiza SWOT modelu biznesowego inwestycji.

 • Mocne strony projektu
 • Słabe strony projektu
 • Szanse realizacji projektu
 • Zagrożenia dla projektu

Analiza SWOT jest przygotowania na podstawie dziewięciu czynników tworzących model biznesowy inwestycji. Są to takie elementy jak: partnerzy biznesowi, kluczowe zasoby, procesy administracyjne, wartość oferty, segmenty klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła i wartości przychodów i źródła i wartości kosztów.

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne ul. Wagrowska Poznań

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Deweloperstwo

Projekt zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w Poznaniu przy ul. Wagrowskiej

Inwestor (Investor):

POL INWEST sp. z o.o.

Lokalizacja (Location):

Poznań, ul. Wagrowska

Opis (Description):

Powierzchnia użytkowa (useful area): 12756,8 m2

Kubatura (building parameters): 104160 m3

Projekt (project): 2008r.

Autorzy (Authors):

dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski

mgr inż. arch. Monika Wróblewska

mgr inż. arch. Katarzyna Janiak

Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 22
Inwestycja mieszkaniowa-wielorodzinna ul. Wagrowska Poznań 33

Audyt budowlano-strategiczny SPZOZ Grodzisk Wielkopolski (+koncepcja rozbudowy)

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Służba zdrowia

Celem audytu budowlano-strategicznego jest dokładna analiza budynku szpitalnego i wymaganych modernizacji, przebudów, rozbudów, aby budynek spełniaj wymogi stawiane przez obiektami służby zdrowia przez Ustawodawcę. Drugim obszarem audytu jest analiza strategiczna, która w centrum swojej uwagi stawia sposobu funkcjonowania szpitala, zarządzania nim oraz perspektywy rozwoju.

Połączenie tych dwóch obszarów analizy daje kadrze zarządzającej i jej zwierzchnią kompleksową wiedzę na temat silnych i słabych stron jego działalności. Wymaganych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do spełnienia wymogów ustawy i zmian organizacyjnych, które przełożą się na zwiększenie efektywności pracy, poprawę wizerunku szpitala.

Audyt architektoniczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski 

1. Analiza architektoniczno-technologiczny:

 • Inwentaryzację całego budynku
 • Analiza niezgodności z obowiązującymi przepisami
 • Ocena możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów
 • Wstępna koncepcja architektoniczna
 • Wycena prac projektowych i budowlanych

2. Analiza finansowo-organizacyjna zawiera:

 • Analiza makroekonomiczna (polityczna, społeczna, ekonomiczna i technologiczna)
 • Analiza mikroekonomiczna
 • Analiza konkurencyjności szpitala
 • Analiza finansowa
 • Analiza wpływu rozbudowy na długookresową sytuację finansową szpitala i potencjału rozwoju
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski f1
Audyt strategiczno-finansowy SPZOZ Grodzisk Wielkopolski B_33

Czym jest feng shui?- Autor: Jacek Kryg

by architekturaibusiness 0 comments

Architektura Feng Shui

Feng shui (czytaj fung szui) jest starochińską nauką, a zarazem i sztuką, dbania o własne otoczenie tak, by żyło się w nim dostatniej, zdrowiej i szczęśliwiej. Jest nauką, gdyż wypracowała sobie własną metodykę badań i zbierania danych, gdyż posługuje się specyficznymi narzędziami oraz ponieważ dorobiła się wyspecjalizowanej kadry. Sztuką jest zaś dlatego, że na podstawie wcześniej zebranych danych można w jej ramach dokonać wielu, czasami znacznie różniących się realizacji, które zależne są od inwencji twórczej projektanta lub wykonawcy.

Według Chińczyków, każdy obiekt użytkowany przez człowieka ma swoje feng shui z tym tylko, że jeden dobre, a inny złe. Obiekty z lepszym feng shui bardziej sprzyjają człowiekowi niż budynki, w których feng shui pozostawia wiele do życzenia. By można było profesjonalnie dbać o dobre feng shui postarano się o regularne kształcenie szeroko rozumianych fachowców, których zadaniem było, jest i najprawdopodobniej nadal będzie, poprawienie owego, bliżej jeszcze nieokreślonego feng shui. Słowa stanowiące nazwę tego intrygującego systemu oznaczają odpowiednio wiatr i wodę. Bez tych dwóch wartości nie może być mowy nie tylko o życiu szczęśliwym i dostatnim, lecz o życiu w ogóle. Efekty stosowania feng shui, mimo że zwykle opisywane są terminami ogólnymi, mimo że nie często odczuwane są natychmiast, warte są starania się, a nawet walki o nie. Komu bowiem nie zależy na nawet ogólnie rozumianych: zachowaniu lub poprawie zdrowia, dostatnim życiu, życiu bez nadmiaru stresów i kłopotów, na właściwych relacjach międzyludzkich, na cieszeniu się radością życia, na zwiększeniu efektywności pracy czy na wspomożeniu indywidualnej i grupowej kreatywności? W krajach cywilizacji Zachodu rozpoczynając budowę domu zwykle wzywa się geodetę, specjalistę budowlanego lub architekta, tymczasem w Chinach konsultanta feng shui zwanego feng shui hsiensheng, który posługując się kompasem luo pan oraz innymi narzędziami, który działając w zgodzie ze znanymi mu zasadami, przede wszystkim wybierze najodpowiedniejsze miejsce na postawienie szczęśliwego domu. Szczęśliwego domu nie dla kogoś abstrakcyjnego, lecz dla danej rodziny. Aby było to możliwe przywołany specjalista zwykle prosi o podanie mu dokładnych dat urodzenia wszystkich przyszłych domowników lub pracowników biura. Często zbiera też informacji o poprzednich właścicielach gruntu lub budynku, o ich powodzeniu, zamożności, szczęściu i innych ważnych okolicznościach., które mogą być świadectwem jakości życia w danej przestrzeni. Jak wierzą zwolennicy feng shui, służyć lub szkodzić człowiekowi może niemalże wszystko. Może to być okolica, w której przyszło komuś zamieszkać, a może sam budynek, w którym przebywa kilkanaście godzin dziennie. Może to być rozmieszczenie pokoi, samo wejście do budynku lub poszczególnych pomieszczeń, a nawet kształty lub kolory tego wszystkiego, co go otacza. Mogą to być zdarzenia zarówno widzialne jak i te, niedostępne ludzkiej percepcji. Zatem feng shui odnosi się nie tylko do architektury zewnętrznej i wewnętrznej, lecz dotyczy także psychologii szczęścia zwykłego człowieka, który czy tego chce, czy nie, musi żyć pod dachem, oraz który, często bezwiednie wchodzi w relacje z najróżniejszymi przedmiotami, kształtami, kolorami, fakturami i co tam jeszcze wymyślimy. Kiedyś znawcami feng shui byli taoistyczni kapłani, później geomanci i wróże, a obecnie, osoby, którzy swą szczególną wiedzę zdobywali pod okiem wytrawnego mistrza. Według praktyków nie trzeba być architektem by z powodzeniem stosować zasady feng shui, jednakże przedstawiciele tego zawodu bardziej niż innych są predysponowani do bycia poważanym, a przede wszystkim skutecznym feng shui hsiensheng. Autor: Jacek Kryg Szkoła Bez Granic